Af kræft Så far­lig er blæ­re­kræft

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

TORS­DAG 9. APRIL 2015

RAM­MER FEST MÆND

Om­trent 1.800 dan­ske­re ram­mes hvert år af blæ­re­kræft. Stør­ste­par­ten af dis­se er ry­ge­re og over 60 år, og cir­ka tre gan­ge så man­ge mænd som kvin­der bli­ver ramt.

» Det er ty­pisk ry­ge­re, der er i høj­ri­si­ko­grup­pen. De man­ge stof­fer, man in­ha­le­rer, op­ta­ges i blod­ba­nen og bli­ver ud­skilt i uri­nen, « for­kla­rer Mi­cha­el Bor­re, der er over­læ­ge på Uro­lo­gisk af­de­ling på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal.

Blod i uri­nen

Han op­for­drer der­for især per­so­ner over 40 år til at væ­re me­get op­mærk­som­me, hvis de op­le­ver blod i uri­nen. An­dre symp­to­mer kan væ­re hyp­pig vand­lad­ning og en for­nem­mel­se som ved blæ­re­be­tæn­del­se.

» Syn­ligt blod i uri­nen skal man ta­ge me­get al­vor­ligt og få tjek­ket med det sam­me. Det er som med al an­den kræft, at jo tid­li­ge­re di­ag­no­sen stil­les, de­sto bed­re er chan­cen for hel­bre­del­se, « for­kla­rer han.

Fle­re svær­heds­gra­der

Den fryg­te­de kræft­form fin­des i fle­re svær­heds­gra­der, hvoraf den ene halv­del med Mi­cha­el Bor­res ord er ’ re­la­tivt uskyl­dig’. Det gæl­der den ty­pe, hvor en po­lyp ud­sprin­ger fra slim­hin­den, hvil­ket ef­ter alt at døm­me er den va­ri­ant, Kar­sten Ree er ramt af. Den­ne ty­pe kan fjer­nes gen­nem en kik­kertun­der­sø­gel­se, og ni og ud af ti vil ik­ke ha­ve pro­ble­mer her­ef­ter. Dog skal man bli­ve ved med at gå til kon­trol i en læn­ge­re pe­ri­o­de ef­ter­føl­gen­de.

Er man der­i­mod så uhel­dig, at knu­den er vok­set læn­ge­re ned i blæ­re­væg­gen el­ler har spredt sig til lym­feknu­der­ne, er det langt me­re far­ligt. I sidst­nævn­te til­fæl­de får pa­tien­ter­ne ty­pisk skabt en kun­stig blæ­re, men trods den om­fat­ten­de ope­ra­tion le­ver kun halv­de­len af pa­tien­ter­ne ef­ter fem år.

Kar­sten Ree og Jan­ni Christensen har dan­net par i halvan­det år.

Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.