Kul­tur Når sandheden skal

Thu­lesa­gen blø­der sta­dig i ny dansk po­li­tisk thril­ler

BT - - KULTUR -

FILM

Ni­els Lind Lar­sen

nll@ bt. dk Det er kom­pli­ce­ret stof, Chri­sti­na Ro­sen­da­hl for­mid­ler i ’ Ide­a­li­sten’. Hi­sto­ri­en om det ame­ri­kan­ske B- 52 fl y, der en ja­nu­ar­dag i 1968 sty rte­de ned ved Thu­le­ba­sen med fi re brint­bom­ber, får fl ere og fl ere facet­ter, jo læn­ge­re man dyk­ker ned i den. Da jour­na­list Poul Brink fra Østjyl­lands Ra­dio gri­ber fat i ulyk­ken 20 år se­ne­re er det med fo­kus på Thu­le- ar­bej­de­re, der er ble­vet dø­de­ligt sy­ge eft er opryd­nings­ar­bej­det fra fl ystyr­tet. De har ud­vik­let hud­li­del­ser og kræft syg­dom­me i et alar­me­ren­de om­fang, men de dan­ske myn­dig­he­der næg­ter, at der er en sam­men­hæng.

Af­vis­nin­ger i én af­de­ling fø­rer til for­ti­el­ser i en an­den og løg­ne i en tred­je. Og som Brink træk­ker i de lø­se trå­de, op­trev­ler han en uhel­lig al­li­an­ce mel­lem den dan­ske og den ame­ri­kan­ske re­ge­ring, der bå­de be­klik­ker opryd­nings­ar­bej­det i Grøn­land og he­le Dan­marks atom­po­li­tik.

Mo­dig fi lm

Det er kom­pli­ce­ret stof, og­så for pu­bli­kum, og at der er he­le fi re ma­nuskript­for­fat­te­re på ’ Ide­a­li­sten’, vid­ner om, at det ik­ke har væ­ret helt let at for­mid­le den au­ten­ti­ske hi­sto­rie i fi ktions­form.

Ik­ke de­sto min­dre er re­sul­ta­tet bå­de over­be­vi­sen­de og me­dri­ven­de. Ro­sen­da­hl for- tæl­ler mo­digt og kon­se­kvent, og hun har kloge­ligt valgt at gø­re Poul Brinks hi­sto­rie til hi­sto­ri­en om Poul Brink. I ste­det for at fa­re frem med bål og brand i kri­tik af Thu­lesa­gen, skil­drer hun en de­di­ke­ret jour­na­list - me­get fi nt spil­let af Pe­ter Plaug­borg - der stæ­digt kæm­per for at af­dæk­ke en ob­jek­tiv sand­hed. Det gør hen­des fi lm åben og re­fl ek­te­ren­de. i Brinks fa­mi­lie og i dansk po­li­tik til at spej­le ti­dens gang i fi lmen. Li­ge­som hun ind­dra­ger ar­kiv­klip til at un­der­stre­ge au­ten­ti­ci­te­ten, uden at la­de do­ku­men­ta­tio­nen over­skyg­ge den go­de for­tæl­ling. Det er be­stemt ik­ke til at se, at det her blot er Chri­sti­na Ro­sen­da­hls an­den spil­le­fi lm eft er ung­doms­fi lmen ’ Su­per­vok­sen’ for he­le ni år si­den.

Må­ske vil ’ Ide­a­li­sten’ væ­re

Pe­ter Plaug­borg er over­be­vi­sen­de af­dæm­pet som ide­a­li­sten Poul Brink, der op­rul­ler den sta­digt blø­de­n­de Thu­lesag

Fo­to: SF Film

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.