’’

BT - - KULTUR -

In­struk­tør Ro­sen­da­hl for­tæl­ler mo­digt og kon­se­kvent, og hun har kloge­ligt valgt at gø­re Poul Brinks hi­sto­rie til hi­sto­ri­en om Poul Brink

Hvor dan­ske po­li­ti­ske thril­le­re som oft est smug­ler hur­ti­ge actions­ce­ner ind for at plea­se pu­bli­kum, tror Ro­sen­da­hl på hi­sto­ri­ens egen lø­dig­hed og styr­ke.

Tek­nik­ken i top

I ste­det ska­ber hun spæn­ding ved at bru­ge thril­le­rens vir­ke­mid­ler godt. Hun gør be­ga­vet brug af slo­w­mo­tion i helt hver­dags­ag­ti­ge sce­ner, be­nyt­ter sin lys­sæt­ning stem­nings­fuldt og ar­bej­der ik­ke mindst for­trin­ligt med fi lmens lyd. Der er et højt og do­mi­ne­ren­de lyd­bil­le­de i al­le sce­ner, og et over­ra­sken­de elek­tro­nisk so­und­tra­ck af Jonas Struck, og det er alt sam­men med til at hol­de pul­sen og tempoet op­pe gen­nem ’ Ide­a­li­sten’s 114 mi­nut­ter.

Og så bru­ger hun smart for­tæl­lin­ger­ne i bag­grun­den, for tør og or­drig for de stør­ste po­pkorns­spi­se­re, men har man mod på ån­de­li­ge pro­te­i­ner, er det en mi­che­lin- me­nu, der bå­de ud­for­drer i sin kom­plek­si­tet, over­ra­sker i sit fi lm­s­prog og mæt­ter i sin tyng­de. 2015 er ved at bli­ve et rig­tig godt dansk fi lmår.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.