’’

BT - - KULTUR -

Poul Brink er den san­de ho­ved­rol­le i det po­li­ti­ske dra­ma om Thu­le- ba­sen og det ame­ri­kan­ske B- 52 bom­be­fl y, der foru­lyk­ke­de i 1968. 20 år se­ne­re dyk­ke­de Brink uden frygt og yder­li­ge­re ana­ly­se af kon­se­kven­ser­ne ned i sa­gen. Brink var jour­na­list af den gam­le sko­le. Fra en tid hvor der ik­ke var tids­re­gi­stre­ring og DJØFe­re i le­del­sen – ba­je­re til frokost og en de­di­ka­tion til ar­bej­det, der ik­ke hand­le­de om kva­li­tet­s­tid med bør­ne­ne og fryg­ten for ik­ke at kun­ne be­ta­le ter­mi­nen på mu­rer­mester­vil­la­en og som­mer­hu­set. Det var en min­dre kom­pli­ce­ret ver­den. De go­de mod de on­de. Øst mod vest. Det var før jour­na­li­stik­ken gik di­gi­talt med kon­stan­te op­da­te­rin­ger, der kan øde­læg­ge en­hver god hi­sto­rie. JOUR­NA­LI­STER, DER OP­TRÆ­DER som de­tek­ti­ver i sand­he­dens tje­ne­ste, er godt ma­te­ri­a­le. Jour­na­li­ster har i den go­de fi ktions­ver­sion f ræk­he­den til at spar­ke dø­re ind. C h a r men og snar­rå­dig­he­den til at gen­nem­skue løg­nen. De af­vi­ser magt­di­stan­cen, så de kan væl­te en re­ge­ring, og ik­ke mindst har de skarp­he­den til at skri­ve en hi­sto­rie, der bli­ver læst, som om det var en højok­tan- kri­mi. JEG ER VILD med den an­ti­au­to­ri­tæ­re enspæn­der, der be­væ­ger sig i et van­vit­tigt del­ta, hvor stor­heds­v­an­vid og op­lys­nings­pligt fl yder sam­men.

’ Al­le præ­si­den­tens mænd’ fra 1976 er den stør­ste af dem al­le

’ AL­LE PRÆ­SI­DEN­TENS MÆND’ ( 1976) er den stør­ste af dem al­le. Carl Bernste­in og Bob Woodward fra The Washington Post æn­dre­de pres­se­hi­sto­ri­en, da de op­trev­le­de Wa­ter­ga­tesa­gen ved hjælp af den my­ti­ske kil­de ’ De­ep Thro­at’. SI­DEN HAR DEN fi lm væ­ret in­spira­tion for Ge­or­ge Cloo­neys ’ Good Night and Good Luck’ ( 2005), der på over­fl aden hand­ler om McCart­hy’is­mens kom­mu­nist- pa­ra­noia i USA i 50er­ne – men fak­tisk er en nu­ti­dig kom­men­tar til Ge­or­ge W. Bush’ po­li­tik. YDER­LI­GE­RE EN DI­REK­TE afl edt mester­lig fi lm er Mi­cha­el Manns ’ The In­si­der’ ( 1999) med en fan­ta­stisk Al Pa­ci­no i ho­ved­rol­len som jour­na­li­sten, der op­trev­ler den magt­ful­de to­bak­sin­du­stri. I DAN­MARK STÅR Ni­ko­laj Ar­cels ’ Kon­ge­ka­ba­le’ ( 2004) sta­dig som den bed­ste og mest eff ek­ti­ve thril­ler om en jour­na­list, der sæt­ter sin kar­ri­e­re på spil for hi­sto­ri­en. Den fi lms styr­ke er, at den er in­spi­re­ret af vir­ke­li­ge hæn­del­ser – men der­fra gi­ver den fuld gas for at ska­be det ul­ti­ma­ti­ve dra­ma. GEN­RENS PRO­BLEM ER desvær­re oft e, at fi lme­ne byg­ger på san­de hi­sto­ri­er og nu­le­ven­de per­so­ner, og der­for har svært ved at bli­ve helt så dra­ma­ti­ske, som en god fi lm kræ­ver. Jeg hå­ber, at der sta­dig er jour­na­li­ster, der tør gå he­le vej­en for en hi­sto­rie. Det gi­ver nem­lig go­de fi lm.

twit­ter. com/ Soren_ Hoy

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.