For­vir­ret san­ge­ven­tyr­mi­ks

BT - - KULTUR -

FILM

’ In­to the Woods’ MU­SI­CAL *** ***

te­res. Og hvad en­ten man er med på præ­mis­sen el­ler ej, så er det svært ik­ke at la­de sig im­po­ne­re over fi lmens over­dre­vent fl ot­te ud­se­en­de. Det her har ko­stet span­de­vis af Hol­lywood- mil­li­o­ner.

Ægt­hed der un­der­hol­der

Det er Me­ryl Stre­ep, An­na Ken­dri­ck, Tra­cy Ul­l­man og Chris Pi­ne, der selv syn­ger. Og dét gi­ver fi lmen en ægt­hed, der un­der­hol­der. Men på lang sigt har ’ In­to the Woods’ svært ved at hol­de til sin egen vægt. In­struk­tø­rens ta­lent le­ver så­le­des ik­ke helt op til ma­nuskript­for­fat­te­rens am­bi­tio­ner. Og der­for knæk­ker fi lmen lidt over på mid­ten.

Ide­en er selv­føl­ge­lig at vi­se det ab­sur­de i man­ge af vo­res gam­le even­ty­ri­de­a­ler. Og en du­et imel­len to sel­v­op­ta­ge­de og læ­der­klæd­te prin­ser er da og­så hy­len­de sjov. Des­u­den kla­rer bå­de Ken­dri­ck, Stre­ep og fl ere af de an­dre de­res rol­ler til re­ne 12- tal­ler. Men som fi lm­værk er ’ In­to the Woods’ en ujævn stør­rel­se. Og det un­der­hol­den­de even­tyr­mi­ks for­bli­ver ufor­løst.

Me­ryl Stre­ep som den syn­gen­de heks i ’ In­to the Woods’.

Fo­to: Dis­ney

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.