’ Game of Thrones’ i par­ken

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

CPH PIX Hvis du er i nær­he­den af Kø­ben­havn og ger­ne vil se før­ste af­snit af ’ Game of Thrones’ fem­te sæ­son uden at be­ta­le for et HBONor­dic abon­ne­ment, så smut i Østre An­læg på man­dag. I for­bin­del­se med fi lm­festi­va­len CPH PIX vi­ses ind­led­nin­gen af den læn­ge ven­te­de fem­te sæ­son af den ame­ri­kan­ske fan­ta­sy- se­rie nem­lig kvit og frit.

I ste­det for den hjem­li­ge fl adskærm vil du kun­ne ny­de Ni­ko­laj Co­ster- Wal­dau, Pe­ter Dinkla­ge og re­sten af even­tyr­hol­det på en 15 me­ter bred storskærm. Og det bli­ver spæn­den­de at se, hvil­ke blo- di­ge skæb­ner Ty­rion og Varys går i mø­de eft er de­res fl ugt fra King’s Lan­ding. El­ler hvad der ven­ter Arya på den an­den si­de af The Nar­row Sea i Braa­vos.

Ar­ran­ge­men­tet be­gyn­der kl. 21.30 i Østre An­læg - Sølv­ga­de, 2100 Kø­ben­havn. Men ar­ran­gø­rer­ne op­for­drer al­le til at mø­de op tid­ligt. Der bli­ver rift om plad­ser­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.