CHAR­LES GIF­TER SIG MED BOW­LES

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 10 år si­den 2005 Ar­kiv­fo­to: Reu­ters

LØVEN 22.07 - 22.08 Der er fl ere spæn­din­ger til dit tegn i dag. Det er der­for vig­tigt, at du ik­ke la­der dig på­vir­ke for me­get af an­dres me­nin­ger og gø­re­mål. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Det er spørgs­må­let om, at de be­græns­nin­ger, som du op­le­ver, må­ske ik­ke er di­ne eg­ne? Tag an­svar for dig selv, men ik­ke for de an­dre, tak! Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du er i dit al­ler­bed­ste so­ci­a­le hjør­ne i dag. Uan­set hvem du er sam­men med el­ler kor­re­spon­de­rer med, så vil du op­le­ve en op­ti­mi­stisk hold­ning. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Må­nen på­vir­ker dit tegn i dag. Det sæt­ter ek­stra fo­kus på din følsom­hed. Det er og­så vig­tigt, at du får dæk­ket di­ne dag­li­ge be­hov, husk det! Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der lig­ger nog­le ud­for­drin­ger i luft en, som det kan væ­re en god idé at ta­ge imod. Lad dig ik­ke pro­vo­ke­re men ger­ne in­spi­re­re. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Uan­set hvor me­get du gør for an­dre, så fø­ler du ik­ke helt, at du får den po­si­ti­ve til­ba­ge­mel­ding, som du har brug for. Du si­ger din me­ning. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 I for­hold til di­ne pen­ge­sa­ger, så kan det­te væ­re en al­de­les ind­brin­gen­de dag. Og­så på det kær­lig­heds­mæs­si­ge om­rå­de har du hel­det med dig. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:***** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er me­re uro og rast­løs­hed om­kring dig, end du bry­der dig om. Sa­gen er ba­re den, at du in­tet kan gø­re ved det end at la­de det pas­se­re. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***

107). ( Svær 27). ( Mid­del 34). ( Nem

– Char­les, prins af Wa­les, bli­ver gift med Camilla Par­ker Bow­les, som ved æg­te­ska­bet fik ti­tel af her­tu­gin­de af Cor­nwall. Char­les blev i 1981 vi­et til la­dy Di­a­na Spen­cer, med hvem han fik Wil­li­am og Hen­ry ( Har­ry). Par­ret blev skilt i 1996.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.