OF­RER SIN SPA­RE

Pro­mo­tor Nis­se Sau­er­land til­by­der nu Ru­dy Mar­kus­sen 10.000 eu­ro af egen lom­me oven i hat­ten for en kamp mod Pa­tri­ck Nielsen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOR­BED­RET TIL­BUD Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

Hå­bet om at ska­be det stør­ste dan­ske bok­se­brag si­den 1988, en kamp mel­lem Pa­tri­ck Nielsen og Ru­dy Mar­kus­sen, vil ik­ke dø. Hel­ler ik­ke selv om par­ter­ne er ry­gen­de ue­ni­ge om, hvad det skal ko­ste at la­ve den.

Den ty­ske pro­mo­tor Nis­se Sau­er­land og hans dan­ske bok­ser Pa­tri­ck Nielsen er dog så ivri­ge ef­ter at sæt­te det dan­ske bok­se­brag op mod ve­te- ra­nen Ru­dy Mar­kus­sen, at ty­ske­ren nu læg­ger et nyt til­bud på bor­det for­an den 37- åri­ge bok­ser for at få ham i rin­gen.

» Vi vil ha­ve den kamp, så sim­pelt er det. Ru­dy mod Pa­tri­ck vil væ­re en ene­stå­en­de kamp for dansk boks­ning og vil bli­ve en stor kamp, som al­le vil ta­le om. Så hvis Ru­dy me­ner, at han kan bok­se på ab­so­lut top- ni­veau, så skal han si­ge ja og ta­ge imod kam­pen. Vi er vil­li­ge til at stræk­ke os langt for at få den til at ske, « si­ger Nis­se Sau­er­land til BT.

Ure­a­li­stisk bud

Ind­til nu er for­hand­lin­ger­ne el­lers gå­et i hård­knu­de, for­di par­ter­ne slet ik­ke har kun­net bli­ve eni­ge om be­ta­lin­gen til Ru­dy Mar­kus­sen. Nis­se Sau­er­land har kaldt dan­ske­rens krav for ure­a­li­stisk, mens Ru­dy Mar­kus­sen og hans træ­ner, Ken­neth Svens­son, he­le ti­den har af­vist at væ­re grå­di­ge i for­hand­lin­ger­ne.

Nu kom­mer den ty­ske pro­mo­tor Ru­dy Mar­kus­sen i mø­de og til­by­der ham yder­li­ge­re 75.000 kro­ner for at bok­se mod Pa­tri­ck Nielsen.

» Jeg har til­budt Ru­dy 10.000 eu­ro ( 75.000 kro­ner) af egen lom­me for sam­let at ram­me den be­ta­ling, som han for­lan­ger. Ti­den er kom­met for Ru­dy til at si­ge ja el­ler hol­de mund, « si­ger Nis­se Sau­er­land.

Fa­ste læ­se­re af BT vil vi­de, at for­hand­lin­ger­ne mel­lem par­ter­ne i se­ne­ste uge stran­de­de på, at Nis­se Sau­er­land i ud­gangs­punk­tet vil­le be­ta­le Ru­dy Mar­kus­sen 50.000 eu­ro for at mø­de Pa­tri­ck Nielsen. Et til­bud, som Ru­dy Mar­kus­sens træ­ner, Ken­neth Svens­son, af­slog på veg­ne af bok­se­ren og kræ­ve­de 130.000 eu­ro for kam­pen. Det krav sæn­ke­de han ef­ter­føl­gen­de til 70.000 eu­ro.

Tæt på halv mil­li­on

Der­med ser det nye til­bud fra Nis­se Sau­er­land ud til at kom­me Ru­dy Mar­kus­sen lidt me­re i mø­de med et sam­let bud på 60.000 eu­ro ( ca. 450.000 kr, red.) for en kamp mod Pa­tri­ck Nel­sen i Kø­ben­havn i for­som­me­ren.

» Par­ken er en mu­lig­hed, men helt sik­kert i Kø­ben­havn og et sted om­kring mid­ten til slut­nin­gen af ju­ni, « si­ger Nis­se Sau­er­land og til­fø­jer:

» Det er en kamp, som ik­ke kun vil til­træk­ke bok­se­fans, men ap­pel­le­re til det bre­de sport­s­pu­bli­kum. Det vil væ­re en stor kamp, og en stor kamp for vin­de­ren, som vil væ­re na­tio­nens sej­r­her­re.

BT har væ­ret i kon­takt med Ru­dy Mar­kus­sen, som ik­ke øn­sker at ud­ta­le sig om Nis­se Sau­er­lands nye til­bud.

TORS­DAG 9. APRIL 2015

Pro­mo­tor Nis­se Sau­er­land og hans bok­ser, Pa­tri­ck

Nielsen ( øverst), er så in­ter­es­se­re­de i at få sat et dan­sker­brag mel­lem Nielsen og Ru­dy Mar­kus

sen ( ne­derst th.) op, at Sau­er­land er dyk­ket ned i den per­son­li­ge for­mue for at mø­de Mar­kus­sens krav. Fo­to: Chri­sti­an Li­li­en­da­hl,

Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.