Ra­che­ed Lawal mod Lars Lund Jensen 8. de­cem­ber 1988

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ra­che­ed Lawal ( stort fo­to) be­sej­re­de Lars Lund Jensen ( ind­sat) i det se­ne­ste dan­sker­brag, hvor der har væ­ret en in­ter­na­tio­nal ti­tel på spil. Fo­to: Bent K. Ras­mus­sen, Pal­le He­de­mann

Det an­det og sid­ste op­gør mel­lem de to ven­ner blev ud­kæm­pet i K. B. Hal­len om EM- tit­len i wel­ter­vægt. Og her fik den un­ge ud­for­drer Palm næ­sten sko­v­len un­der Jør­gen ’ Gam­le’ Han­sen. Men for an­den gang måt­te Hans Hen­rik Palm se sig slå­et. Den­ne gang tab­te Palm på po­int med dom­mer­stem­mer­ne 1- 2. Hans Hen­rik Palm me­ner den dag i dag, at han bur­de ha­ve få­et sej­ren. No­get Jør­gen ’ Gam­le’ Han­sen ef­ter si­gen­de har in­drøm­met man­ge år se­ne­re ved en pri­vat sam­men­komst. Kam­pe­ne mel­lem un­ge 24- åri­ge Hans Hen­rik Palm og 37- åri­ge ’ gam­le’ Jør­gen Han­sen kun­ne sam­le he­le na­tio­nen. Fo­to: Jan

Jør­gen­sen, Knud Hen­ri­ch­sen

Kam­pen mel­lem de to dan­ske­re blev bok­set i Kø­ben­havn på Ho­tel She­ra­ton. Op­gø­ret stod om eu­ro­pa­mester­ska­bet i ju­ni­or- let­vægt, hvor Ra­che­ed Lawal ud­for­dre­de den for­sva­ren­de dan­ske ri­val Lars Lund Jensen. Ra­che­ed Lawal vandt kam­pen på po­int ef­ter 12 om­gan­ge. Kam­pen er det se­ne­ste dan­sker­brag, hvor der har væ­ret en in­ter­na­tio­nal ti­tel i spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.