’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Emil Lar­sen

Hi­sto­ri­en om Emil Lar­sens for­fald stik­ker gan­ske rig­tigt langt dy­be­re. Det er hi­sto­ri­en om en ung mand, der al­drig rig­tig er fal­det til i Oden­se, og som led et knæk, da hans høj­re knæ i som­me­ren 2013 sat­te en stop­per for et klubs­kift e til Brønd­by.

Så­dan ly­der det fra kil­der, BT har talt med, hvoraf ik­ke al­le øn­sker at stå frem.

» Der er man­ge ting, der går galt for ham, « for­tæl­ler fod­bol­d­eks­pert på TV3 Sport, Poul Han­sen, der som sport­s­di­rek­tør i OB var man­den bag Emil Lar­sens skift e til fyn­bo­er­ne.

Emil Lar­sen er søn af Thomas Lar­sen, der i sin tid spil­le­de på Lyng­by Bold­klubs første­hold og i dag sid­der i be­sty­rel­sen i klub­bens old­boys- af­de­ling. Li­ge si­den Emil Lar­sen be­gynd­te at tril­le bold, har han væ­ret mands­op­dæk­ket af sin far, der har fulgt kar- ri­e­ren tæt og al­tid har væ­ret en tro­fast støt­te.

Iføl­ge Poul Han­sen bli­ver net­op af­sav­net til fa­mi­lie og ven­ner én af de ting, Emil Lar­sen får svært ved at præ­ste­re un­der i dag­lig­da­gen på Fyn, hvor han skal læ­re at stå på eg­ne ben. In­den OB- op­hol­det har han væ­ret et op­slugt med­lem af den tryg­ge Lyng­by­fa­mi­lie.

» Han bli­ver så­dan lidt split­tet mel­lem det sted, han spil­ler, og sin hjemstavn. Jeg tror, han fandt ud af, at fa­mi­li­en med far og mor og bror be­tød me­re for ham, end han umid­del­bart hav­de fo­re­stil­let sig, « vur­de­rer Poul Han­sen.

Det kik­se­de skift e til Brønd­by

En åb­ning for en re­tur til ho­ved­stads­om­rå­det op­står i som­me­rens trans­fer­vin­due 2013.

I au­gust kan BT af­slø­re, at Emil Lar­sen er tæt på en op­sigtsvæk­ken­de trans­fer til Brønd­by, der træ­nes af tid­li­ge­re ta­lent­træ­ner i net­op Lyng­by, Thomas Frank. Emil Lar­sen kan ven­de hjem til ven­ner­ne og fa­mi­li­en på Sjæl­land.

» Det var ik­ke pla­nen, han skul­le til Brønd­by, men da klub­ben kom­mer på ba­nen, bli­ver han fo­ku­se­ret på det skif­te, « for­kla­rer Poul Han­sen.

Men få da­ge eft er de­to­ne­rer en end­nu stør­re bom­be. Emil Lar­sen er dum­pet til læ­ge­tjek­ket i Brønd­by. Den me­di­cin­ske stab har fun­det pro­ble­mer i kant­spil­le­rens høj­re knæ og afl yser hand­len. En kæm­pe ned­t­ur for Emil Lar­sen, der udadtil prø­ver at ta­ge den uven­te­de drej­ning med op­hø­jet ro.

» Jeg må ac­cep­te­re si­tu­a­tio­nen, og ti­den i OB ind­til vi­de­re har og­så væ­ret rig­tig fi n for mig. Så bort­set fra at jeg ik­ke får op­fyldt det per­son­li­ge øn­ske om at kom­me til­ba­ge til Sjæl­land, har

Fan­se­ne kan ik­ke li­de mig, og jeg kan ik­ke li­de dem. Så­dan er det ba­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.