’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Poul Han­sen

Han bli­ver så­dan lidt split­tet mel­lem det sted, han spil­ler, og sin hjemstavn. Jeg tror, han fandt ud af, at fa­mi­li­en med far og mor og bror be­tød me­re for ham, end han umid­del­bart hav­de fo­re­stil­let sig

» Og så be­gyn­der fan­se­ne. De gjor­de det ik­ke nemt for ham. De be­gynd­te at pift e og skri­ve al­le mu­li­ge ting om ham. Det er ik­ke en klub, hvor man skal si­ge, at man vil an­det end OB, « fort­sæt­ter han og dra­ger pa­ral­lel­ler til den­gang, midt­stop­pe­ren Ul­rik Laur­sen skift ede fra OB til FC Kø­ben­havn i 2008. Her blev der ført re­gu­lær hetz mod den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler, hvis hjem blev ud­sat for hær­værk af vre­de OB- fans.

Trod­s­re­ak­tio­nen kom kort eft er, da Emil Lar­sen be­søg­te Brønd­by med OB og score­de med den sym­bol­ske knæ­fejring som en ty­de­lig hil­sen til Brønd­by- sta­ben.

Si­den fulg­te den fi ne ind­sats i Dan­marks VM- kval­kamp mod Ita­li­en. Men der­fra har pi­len kun pe­get én vej. Ned. Med end­nu en duk­kert i sid­ste som­mers trans­fer­vin­due, hvor det hel­ler ik­ke blev til det klubs­kift e, som kun­ne ha­ve ki­ck­star­tet kar­ri­e­ren. En fru­stra­tion, der i ef­ter­å­ret bli­ver ty­de­lig for en­hver, da Emil Lar­sen en­der i en slå­skamp på træ­nings­ba­nen med hold­kam­me­ra­ten Emil Pe­ter Jør­gen­sen.

Poul Han­sen vil be­stemt ik­ke ret­fær­dig­gø­re, at Emil Lar­sen med si­ne se­ne­ste ud­ta­lel­ser om OB- fan­se­ne er hav­net i stormvej. Men et kig på sum­men af Emil Lar­sens ud­for­drin­ger mø­der for­stå­el­se for en re­ak­tion.

» Man kan si­ge, at al­ting har væ­ret imod ham. Han ved, han ik­ke ram­mer ni­veau­et, men sam­ti­dig er der me­get, der går ham på. OBs fan­for­mand si­ger, at he­le OBs dår­lig­dom er Emil Lar­sen. Så er det fand­me og­så vold­somt for en knægt på 23 år. Der er man­ge ting, der gør, at man godt kan for­stå, at han re­a­ge­rer. «

Ne­de i en bøl­ge­dal

BT har væ­ret i kon­takt med Emil Lar­sen, der ik­ke øn­sker at kom­men­te­re yder­li­ge­re end det, han i går ud­tal­te til klub­bens hjem­mesi­de.

Hans far, Thomas Lar­sen, er en anel­se me­re med­del­som.

» Han er ba­re ne­de i en bøl­ge­dal. Det kom­mer man igen­nem li­vet. Der er bå­de op­tu­re og ned­t­u­re, og li­ge nu er det en ned­t­ur. Så­dan er det. Hvor­dan, man ta­ck­ler det, er svært, men jeg ta­ler selv­føl­ge­lig med ham om det, « si­ger den tid­li­ge­re stor­spil­ler i Lyng­by, Thomas Lar­sen, til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.