’ PRØ­VET DET, DER

Stig Tøf­ting er ble­vet fra­valgt som fod­bold­s­eks­pert på Ca­nal 8 og 9 til som­mer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ISKOLD Jep­pe Pe­der­sen jepp@ bt. dk

Fod­bold- iko­net Stig Tøf­ting må ef­ter seks år på Ca­nal 8 og 9 si­ge far­vel til de fod­bold­ka­na­ler, han selv var med til at sæt­te i sø­en. Der er in­gen bit­ter­hed fra aar­hu­si­a­ne­ren, der i sit liv har væ­ret igen­nem det, der var langt vær­re.

Pro­duk­tions­sel­ska­bet bag ka­na­ler­ne, Mon­day, blev ved års­skif­tet op­købt af den en­gelsk gi­gant SBS. Der­med over­ta­ger SBS Ca­nal 8 og 9s ret­tig­he­der til at vi­se fod­bold fra næ­ste sæ­son.

Mens fle­re af Stig Tøf­tings kol­le­ger er ble­vet til­budt at skif­te over til sel­ska­bet, der står bag Ka­nal 5 og 6’ eren, er aar­hu­si­a­ne­ren ble­vet ve­jet og fun­det for let.

Den 45- åri­ge tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler har le­vet et hårdt liv, hvor han som 13- årig mi­ste­de beg­ge si­ne for­æl­dre og som vok­sen mi­ste­de sit barn. Sam­ti­dig har Stig Tøf­ting sid­det i fængsel. Der­for vir­ker fra­val­get til ét job og­så som en li­ge­gyl­dig pe­ti­tes­se. For når de ik­ke pro­du­ce­rer no­get fod­bold, kan jeg jo ik­ke ar­bej­de for dem. Men jeg kan jo godt li­de det, jeg la­ver. På den må­de er jeg ik­ke li­geg­lad med stop­pet. Jeg har jo la­vet en af­ta­le til 2016, og den af­ta­le har al­le kendt til. Jeg har jo ik­ke sat pi­sto­len for pan­den af no­gen, « si­ger han.

Blo­dig be­sked

Ud­over Stig Tøf­ting har SBS fra­valgt eks­pert­kom­men­ta­tor Erik Ras­mus­sen samt jour­na­li­ster­ne Jonas Schwartz og Jesper Bang.

BT har væ­ret i kon­takt med sport­s­chef hos SBS, Jes Holm, der dog ik­ke vil kom­men­te­re på valg og fra­valg af per­so­na­le fra Mon­day.

Fre­dag 27. marts fik Stig Tøf­ting og re­sten af Ca­nal 8 og 9s me­d­ar­bej­de­re be­ske­den fra SBS om valg og fra­valg.

Iføl­ge Stig Tøf­ting var det ik­ke SBS, der le­ve­re­de be­ske­den. Hver­ken per­son­ligt el­ler på skrift. Den blo­di­ge be­sked blev i ste­det le­ve­ret gen­nem de­res egen chef Martin Dal­gaard. Blot tre må­ne­der før blandt an­det at kol­le­ga­en Erik Ras­mus­sens kon­trakt med Mon­day ud­lø­ber. En ken­de usym­pa­tisk af SBS at gi­ve en ud­mel­ding så kort før tid, me­ner Stig Tøf­ting.

» Nog­le af mi­ne kol­le­ger har kun tre må­ne­der til­ba­ge, og det er ret synd for dem. Det er dår­li­ge vil­kår. De ved ik­ke, hvad de skal om tre må­ne­der, og dét, sy­nes jeg, er skidt. Jeg kan væ­re lidt me­re li­geg­lad, da jeg har kon­trakt til som­me­ren 2016. Men for dem er det drø­nær­ger­ligt, at det først bli­ver meldt ud nu. Men det er jo vil­kå­re­ne i den her bran­che. «

Stig Tøf­ting har le­vet i fod­bold­ver­de­nen he­le sit liv og ken­der der­for til de kor­te kon­trak­ters spil. Der­for me­ner aar­hu­si­a­ne­ren hel­ler ik­ke, at han be­hø­ver no­gen grund for fra­val­get, el­ler at SBS har gjort no­get de­ci­de­ret for­kert.

» Der er ik­ke no­gen, der skal gå og ha­ve ondt af mig. SBS skyl­der mig ik­ke en for­kla­ring. Hvis jeg hav­de væ­ret til en sam­ta­le om job­bet på SBS, vil­le jeg godt ha­ve hørt om, hvor­for de fra­valg­te mig. Men når jeg al­drig har talt med dem, så be­hø­ver jeg det ik­ke. Men jeg er nok hel­ler ik­ke så nys­ger­rig an­lagt, « si­ger han.

» Der er et hav af dan­ske­re, der har travlt med at ha­ve en me­ning om alt mu­ligt, de al­li­ge­vel ik­ke kan gø­re no­get ved. Jeg vil hel­le­re bru­ge min tid og ener­gi på no­get, jeg kan æn­dre. «

TORS­DAG 9. APRIL 2015

Stig Tøf­ting ta­ger det ri­me­ligt ro­ligt, at han er fær­dig som fod­bold­kom­men­ta­tor

hos Ca­nal 8 og 9. Fo­to: Pe­ter Clau­sen

og Axel Schütt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.