’’

BT - - DAN­MARKS SPORT­SA­VIS - Stig Tøf­ting

Med de ting, jeg har prø­vet og væ­ret ud­sat for i mit liv, er det her in­gen­ting

» Jeg gi­der ik­ke bru­ge tid på det. Med de ting, jeg har prø­vet og væ­ret ud­sat for i mit liv, er det her in­gen­ting. Det er jeg li­geg­lad med. Jeg har mi­stet for­æl­dre og en søn, så det her er in­gen­ting. Jeg står ik­ke an­der­le­des end så man­ge an­dre dan­ske­re, der kom­mer i sam­me si­tu­a­tion. Når én dør luk­kes, åb­ner der sig som re­gel nog­le nye. Jeg har væ­ret pri­vil­e­ge­ret med at ar­bej­de med det, jeg bræn­der for, « si­ger han.

Hol­der af­ta­len

Stig Tøf­ting har først kon­trak­t­ud­løb med Mon­day i som­me­ren 2016. Der­for har fod­bol­d­eks­per­ten sta­dig et år til at fin­de ud af, hvad frem­ti­den skal brin­ge. Et år, som aar­hu­si­a­ne­ren ret­mæs­sigt står til at få løn i på trods af, at Mon­day ik­ke kan stil­le fod­bold­mæs­sigt ar­bej­de til rå­dig­hed. » Min chef, Mar­tin Dal­gaard, har jo for­søgt at få en ny af­ta­le til os al­le. Og han er og­så in­ter­es­se­ret i ik­ke at skul­le be­ta­le løn til mig i et år, hvor jeg ik­ke kan la­ve no­get for ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.