TI­GER PÅ SPR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - MA­JOR- JAGT Mi­chel Wik­kel­sø David­sen, Flem­m­ing Brandt mi­cd@ spor­ten. dk fl b@ spor­ten. dk Ti­ger Woods

Hvis man i dis­se da­ge går rundt ved Ei­sen­hower Tree og The Big Oak’s Tree på Au­gus­ta- ba­nen i Ge­or­gia, vil man mu­lig­vis kun­ne hø­re det sag­te ek­ko af Ti­ger Woods’ navn, der bli­ver hvi­sket af de 50.000 til­sku­e­re, der al­le­re­de in­den US Ma­sters er gå­et i gang har be­søgt ba­nen.

For det er man­den med de fi re grøn­ne jak­ker – en for hver US Ma­sters- sejr, der ta­les om, in­den ma­jor- tur­ne­rin­gen i dag svin­ges i gang.

Ti­ger Woods er til­ba­ge fra den pau­se på ube­stemt tid, som han tog sig for ba­re et par må­ne­der si­den. Og selv­om Woods der­for ik­ke er blandt stor­fa­vo­rit­ter­ne, kan man godt reg­ne med at se den tid­li­ge­re ver­den­set­ter spil­le med i top­pen, me­ner Leif Nyholm, der er gol­f­eks­pert hos TV3 Sport.

Man­ge kan vin­de

» Der er rig­tig man­ge, der kan vin­de tur­ne­rin­gen. Det er i før­ste om­gang ’ the usu­al su­spects’, det vil si­ge Rory McIl­roy, Bub­ba Wat­son og Adam Scott – og så er der en mas­se ame­ri­ka­ne­re. «

» Og så er Ti­ger jo til­ba­ge. Han ser ual­min­de­lig so­lid ud. Der er ik­ke no­get, der ty­der på, at han har pro­ble­mer med ryg­gen læn­ge­re. Der bli­ver ind­gå­et væd­de­mål, om han kla­rer cut­tet el­ler ej, men jeg kun­ne sag­tens fo­re­stil­le mig, at han en­der mel­lem num­mer ot­te og 12. Det vil jeg slet ik­ke bli­ve over­ra­sket over, « si­ger Leif Nyholm.

Ti­ger Woods var man­dag på ba­nen i sin før­ste træ­nings­run­de på ba­nen. Her var der tid til bå­de go­de slag og dem, der kun er for de til­sku­e­re, der og­så føl­ger showet, uden at der end­nu er no­get på spil. Så­le­des spil­le­de ame­ri­ka­ne­ren 11 hul­ler, hvor han star­te­de med en bir­die på før­ste hul, in­den han slog et ’ nemt’ put helt ud af gre­e­nen i ren show- stil.

Det vi­ser lidt af det over­skud, som Ti­ger Woods ren­der rundt med i USA, in­den han og re­sten af fel­tet skal i gang i aft en. Et over­skud, der og­så gi­ver sig til ud­tryk, når han selv åb­ner mun­den.

» Folk vil ik­ke kun­ne for­stå, hvor me­get ar­bej­de jeg har lagt i det for at kom­me til­ba­ge og gø­re det her igen. Det var fra so­l­op­gang til sol­ned­gang. Jeg har ar­bej­det min bag­del i la­ser. Det er den nem­me­ste må­de at be­skri­ve det på, « si­ger Woods iføl­ge BBC, in­den han og­så vi­ser si­ne sto­re am­bi­tio­ner.

» Jeg for­sø­ger at slå al­le der­u­de. Det har ik­ke æn­dret sig. Jeg for­be­re­der mig som, hvis jeg skul­le vin­de, og jeg for­ven­ter, at jeg går ud og gør det, « si­ger han.

Fi­re sej­re i Ma­sters

Og det er en ba­ne, han ken­der. For fi re gan­ge tid­li­ge­re har Ti­ger Woods iført sig den lidt for sto­re grøn­ne bla­zer, der hø­rer med til sej­ren i US Ma­sters. Men hans se­ne­ste ma­jor- ti­tel lig­ger helt til­ba­ge i 2008. Syv år si­den er det alt­så, at ame­ri­ka­ne­ren stop­pe­de sit ridt mod re­kor­den for fl est ma­jors. Han har vun­det 14. Ja­ck Ni­ck­laus har re­kor­den med 18.

Nu er det gol­f­spil­le­re som Rory McIl­roy, Bub­ba Wat­son, Adam Scott og su­per­ta­len­tet Jor­dan Spieth, der står i vej­en for den eft er­hån­den 39- åri­ge Ti­ger Woods. Men det er sta­dig Ti­ger Woods, der træk­ker over­skrift er­ne.

Thomas Bjørn er ene­ste dan­sker i årets ud­ga­ve af Ma­sters, og han skal i de før­ste to run­der spil­le sam­men med ir­ske Padraig Har­ring­ton og ame­ri­ka­ne­ren Ry­an Pal­mer.

Tur­ne­rin­gen kan føl­ges li­ve på TV3 Sport 1 fra klok­ken 21.00.

TORS­DAG 9. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.