HÅNDBOLDLIVE

Si­den barns­ben har hånd­bol­den fyldt alt for eks­per­ten Bent Ny­e­gaard

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jep­pe Pe­der­sen jepp@ bt. dk

PO­RTRÆT

Når tv’et bli­ver tændt i de dan­ske stu­er un­der de­cem­bers og ja­nu­ars kol­de og mør­ke af­te­ner, to­ner en sær­lig stem­me frem. En dyb fynsk ac­cent, der med kraft pas­se­rer et vel­gro­et sølv­gråt over­skæg, og sam­ler dan­sker­ne til den sport, hvor al­le kan væ­re med. Hånd­bol­den.

For Bent Ny­e­gaard er den tre­e­nig­hed, over­skæg­get, hånd­bol­den og det fyn­s­ke, no­get, der al­tid som en selv­føl­ge­lig­hed er fulgt med.

» Vi bar­be­re­de os jo ik­ke så me­get den­gang. Ud over de før­ste 14 år tror jeg, at jeg har haft over­skæg li­ge si­den. Det er ik­ke så­dan no­get med, at jeg ik­ke er mig uden over­skæg. Jeg har ba­re haft det så man­ge år, at nu er det helt na­tur­ligt, « si­ger han med et grin.

Li­ge så na­tur­ligt som over­skæg­get vok­se­de frem på en pu­ber­tets­ung Bent Ny­e­gaard – i hvad han selv kal­der et helt al­min­de­ligt fynsk hjem med far, mor og sto­re­sø­ster – har duf­ten af har­piks al­tid tændt no­get i det nu 64- åri­ge hånd­bol­di­kon fra Oden­se.

Den ak­ti­ve kar­ri­e­re be­gynd­te al­le­re­de som seksår­ig i barn­dom­s­klub­ben Oden­se KFUM. Men hvad ik­ke man­ge ved, var fod­bold en li­ge så stor pas­sion. Så stor, at Bent Ny­e­gaard var in­de om­kring ung­domslands­hol­det. Val­get af bold­stør­rel­sen skul­le dog træf­fes, og her vandt pan­debånd og hvi­nen­de gum­misko over den mud­re­de grønsvær.

En be­slut­ning, der ik­ke skul­le bli­ve Bent Ny­e­gaards ene­ste sto­re og svæ­re di­lem­ma i li­vet.

Ha­det til øl

Som med så man­ge an­dre un­ge sport­s­folk er bag­si­den af ta­len­tets guld­me­dal­je lig med fra­væ­ret af ung­doms­li­vets fe­ster og ind­tag af al­ko­hol.

» Jeg er nok lidt me­re af den ke­de­li­ge gen­re. Jeg drak ik­ke spi­ri­tus, før jeg var i star­ten af ty­ver­ne. Af en el­ler an­den mær­ke­lig grund brød jeg mig ik­ke om øl, og det var jo den fo­re­truk­ne va­re i 70’ er­ne. Men jeg drik­ker så hel­ler al­drig øl den dag i dag. Det er jeg så kom­met ef­ter med vi­nen, « si­ger en smi­len­de Bent Ny­e­gaard, der stæ­digt hel­le­re vil ta­le om hånd­bold og sin kær­lig­hed til vin end om sin tid­li­ge­re ko­ne, kæ­re­ster, børn, og hvad der sker i pri­va­ten.

TORS­DAG 9. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.