’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Bent Ny­e­gaard

Jeg har al­tid for­søgt at ta­ge spor­ten al­vor­ligt. Det fortje­ner spor­ten

Fra­væ­ret af øl­len var dog ik­ke no­get, der tyn­ge­de Bent Ny­e­gaard, hvis we­e­ken­der al­li­ge­vel al­tid var fyldt op med sved, har­piks og pan­debånd på de fyn­s­ke halgul­ve.

» Jeg sy­nes ik­ke, at det på­vir­ke­de mig, selv om jeg var den ene­ste i dren­ge­flok­ken, der ik­ke drak øl. Det gjor­de de så og­så ri­ge­ligt. Men jeg har al­tid for­søgt at ta­ge spor­ten al­vor­ligt. Det fortje­ner spor­ten. Min mang­len­de lyst til øl var ik­ke af­hæn­gig af, om jeg skul­le spil­le el­ler ej. Uden at jeg skal ly­de helt spe­ci­el, har jeg al­tid for­be­redt mig så godt, jeg kun­ne. Og så drik­ker man ik­ke op til kamp, « si­ger Ny­e­gaard.

Island­sk rej­se

Ved si­den af spil­let på ba­nen og rå­be­ne som træ­ner på si­de­linj­en be­gynd­te Bent Ny­e­gaard en kar­ri­e­re som sko­le­læ­rer i Oden­se. En kar­ri­e­re, der brag­te fyn­bo­en for­bi en end­nu kol­de­re ø, Island, hvor sko­len og klub­ben IR Reykjavik fik gavn af den ef­ter­hån­den sto­re eks­per­ti­se.

Men og­så en kar­ri­e­re, der brag­te Bent Ny­e­gaard ind på jour­na­li­stik­kens ba­ne, hvor han den dag i dag sta­dig pry­der TV2s hånd­bold­sen­de­fla­de sam­men med den man­ge­åri­ge ven og kol­le­ga, Thomas Kristensen.

En se­ne­re an­sæt­tel­se som kon­su­lent på Fyns Stift­s­ti­den­de, hvor Ny-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.