ETS HÅR­DE VALG

Li­ge­så selv­føl­ge­ligt som det vel­fri­se­re­de sølv­grå over­skæg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TORS­DAG 9. APRIL 2015 egaard og­så fl it­tigt kom­men­te­re­de hånd­bold, blev eft er fem år til job­bet som sportsredaktør på Fyns Amts Avis. Et job, der åb­ne­de et vin­due til lands­holds­slut­run­der, der den­gang var pry­det med spil­le­re fra GOG.

Det sto­re far­vel

Selv om Ny­e­gaard fi k ple­jet lidt af sin kær­lig­hed til hånd­bol­den, var det ik­ke nok. Der­for drop­pe­de han er­hver­vet som re­dak­tør, vend­te til­ba­ge som træ­ner for GOG og på­be­gynd­te en af de mest suc­ces­ful­de æra­er i den fyn­s­ke klubs hi­sto­rie. Fem pokaltitler og fi re mester­ska­ber fra 1999 til 2004 tal­te sit ty­de­lig sprog om en mand, der kend­te sit hånd­værk.

Men det blev og­så til hi­sto­ri­en om det næ­ste skil­le­punkt i Bent Ny­gaards liv. Her skul­le den ind­til vi­de­re svæ­re­ste be­slut­ning træff es. Bent Ny­e­gaard hav­de ved si­den af træ- ner­ger­nin­gen i GOG kom­men­te­ret hånd­bold på TV2 si­den 2001. Men i 2006 måt­te han væl­ge. TV2 el­ler træ­nerjob­bet. far­vel til sin helt sto­re hob­by.

» Det vil væ­re mær­ke­ligt at si­ge an­det end, at når de helt sto­re kam­pe duk­ker op, så ja­ger det i én. Man ved jo godt, hvor­dan træ­ner­ne og spil­ler­ne har det. Det er fa­sci­ne­ren­de. Så in­di­mel­lem kan det mær­kes, « si­ger han med tung stem­me.

» Men så er det jo fan­ta­stisk, at jeg sta­dig sid­der på før­ste ræk­ke og kom­men­te­rer kam­pe­ne, « si­ger han, og glæ­den i stem­men er vendt til­ba­ge.

Bent Ny­e­gaard er i sin nu­væ­ren­de tv- rol­le kendt for sin kon­tan­te, hår­de men ær­li­ge kri­tik af bå­de spil­le­re og træ­ne­re, når spil­let ik­ke fun­ge­rer. Et ka­rak­ter­træk, der lig­ger dybt for­ank­ret i fyn­bo­ens væ­re­må­de, og som blandt an­det har gi­vet an­led­ning til fl ere ord­kri­ge i me­di­er­ne med den tid­li­ge­re land­stræ­ner, Ul­rik Wil­bek.

» Jeg har al­tid haft den hold­ning, at jeg si­ger det, som jeg tæn­ker. Det får man nog­le smæk for af og til, for­di der er no­gen, der sy­nes, at det er li­ge i over­kan­ten i for­hold til ær­lig­hed, og i for­hold til kri­tik. Men så­dan er jeg og­så uden for ba­nen. Jeg kan godt li­de at væ­re li­ge ud ad lan­de­vej­en. Jeg si­ger mi­ne me­nin­ger, men jeg er til at sto­le på, « si­ger han.

» Der er for ek­sem­pel nok ik­ke man­ge, jeg er me­re ue­nig med end Ul­rik Wil­bek. Vi har væ­ret me­get ue­nig om­kring, hvor­dan man skul­le dri­ve det lands­hold. Men han har jo vun­det en del, så han er nok den, der fl est gan­ge har kun­net le sidst og bedst. Men for­di man vin­der, kan man godt væ­re ue­nig i, hvor­dan man hånd­te­rer hol­det. Der er jo og­så man­ge, der er ue­nig med Mor­ten Ol­sen, « si­ger han og gi­ver en for­mod­ning om, at barndommens kær­lig­hed til fod­bol­den ik­ke er helt kvalt i kli­stret har­piks end­nu.

BLÅ BOG

FØDT:

13. de­cem­ber 1951 i Oden­se

UD­DAN­NET

læ­rer på Oden­se Læ­re­se­mi­na­ri­um på Fyns Stift sti­den­de som sportsredaktør på Fyns Amtsa­vis

AN­SAT AN­SAT

FULD­TIDS­AN­SAT

som træ­ner i GOG fra 1999- 2004

i Team Tvis Holste­bro 2004- 2006

TRÆ­NER

EKS­PERT­KOM­MEN­TA­TOR

TV2 si­den 2002

FULD­TIDS­AN­SAT

SPORT­S­CHEF

som hånd­bold- eks­pert på TV2 fra 2006

i HC Oden­se si­den

2012

Bent Ny­e­gaard får en luft­tur af GOG- spil­ler­ne, ef­ter po­kal­tit­len er sik­ret med en 32- 27- sejr over Vi­borg 29. de­cem­ber 2002. Fo­to: Pal­le He­de­mann

Bent Ny­e­gaard har væ­ret ak­tiv i hånd­bold- spor­ten, si­den han var seks år. Fo­to: Mor­ten Du­e­holm

Ny­e­gaard med GOG- spil­ler­ne René Bo­e­rit­hs ( tv.) og Ni­ko­laj Ja­cob­sen un­der EM i Portu­gal 1994. Fo­to: Pal­le He­de­mann

Bent Ny­e­gaard er kendt for sin kon­tan­te og ær­li­ge kri­tik, når han kom­men­te­rer hånd­bold. Fo­to: Rei­mar Juul

Bent Ny­e­gaard i ak­tion på si­de­linj­en som træ­ner for GOG. Fo­to: Jør­gen Jes­sen

Ny­e­gaard i dis­kus­sion med dom­me­ren i en DM- fi­na­le i 1997. Fo­to: Jør­gen Jes­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.