Brønd­by- chef fri­ken­der Ag­ger

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - STORM I ET GLAS VAND Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk spor­ten@ spor­ten. dk

Ni­ko­laj Vester­he­den Da­ni­el Ag­ger kan må­ske se frem til ka­ran­tæ­ne ef­ter hans al­bu­eslag i ho­ve­d­et på Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen i der­by­et mel­lem Brønd­by og FC Kø­ben­havn, men står det til Brønd­by­kap­ta­j­nens klub, bør det ik­ke bli­ve til­fæl­det.

Der har væ­ret en mas­siv me­di­e­dæk­ning om­kring nær­kam­pen. Man­ge har haft den op­fat­tel­se, at Ag­ger var hel­dig med at slip­pe for en ud­vis- ning, men den op­fat­tel­se de­ler Brønd­bys sport­s­di­rek­tør, Per Rud, ik­ke.

» Vi tal­te med Da­ni­el eft er­føl­gen­de, som for­kla­re­de, at han var ble­vet holdt af Zanka i fel­tet og kom til at ram­me ham i ho­ve­d­et med ar­men, da han prø­ve­de at vri­ste sig fri. Den slags du­el­ler i fel­tet er der rig­tig man­ge af i top­fod­bold, og som Da­ni­el og­så sag­de til pres­sen eft er kam­pen, er det selv­føl­ge­lig ik­ke en be­vidst hand­ling, at han ram­mer Zanka, « ud­ta­ler Per Rud i en pres­se­med­del­el­se på brond­by. com.

Ta­ger sa­gen op

DBUs di­sci­pli­næ­rin­stans kan ta­ge sa­ger op, som dom­me­ren ik­ke ser i lø­bet af en kamp. Og det har man valgt at gø­re eft er man­da­gens der­by.

Brønd­by er ble­vet bedt om at re­de­gø­re for episo­den, in­den di­sci­pli­næ­rin­stan­sen træff er en be­slut­ning.

» Fod­bol­dens di­sci­pli­næ­rin­stans har valgt at kig­ge nær­me­re på episo­den, og i den for­bin­del­se vil vi na­tur­lig­vis le­ve­re en re­de­gø­rel­se for vo­res syn på sa­gen til di­sci­pli­næ­rin­stan­sen, « for­tæl­ler Per Rud.

En af man­ge nær­kam­pe

Der­eft er vil di­sci­pli­næ­rin­stan­sen træff e en af­gø­rel­se, om Ag­ger skal straff es på bag- grund af tv- bil­le­der­ne. Den­ne af­gø­rel­se for­ven­tes truff et in­den næ­ste spil­ler­un­de af Su­per­liga­en.

Per Rud sy­nes, sa­gen er lidt en storm i et glas vand.

» Det skal ik­ke væ­re no­gen hem­me­lig­hed, at vi me­ner, at episo­den blot var en af man­ge hår­de nær­kam­pe i en kamp med ut­ro­lig me­get du­el­spil. Ek­sem­pel­vis har Chri­sti­an Nør­gaard haft en kæm­pe bu­le i ho­ve­d­et eft er en FCK- al­bue, som ik­ke ko­ste­de et kort. Der blev lagt en in­ter­na­tio­nal linje af dom­me­ren, hvil­ket er fi nt i så­dan et op­gør, og der­for så vi og­så en ræk­ke hår­de du­el­ler kam­pen igen­nem, « me­ner Per Rud.

Da­ni­el Ag­ger ( tv.) ram­te Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen ( th.) i ho­ve­d­et med sin al­bue i kam­pen i man­dags. Nu vil DBUs di­sci­pli­næ­rin­stans un­der­sø­ge, om Brønd­by- kap­ta­j­nen skal idøm­mes ka­ran­tæ­ne. Fo­to: Nils Meilvang og Sa­ra Gang­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.