Vi­borg hen­ter ny træ­ner midt i over­le­vel­ses­kamp

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LYS I MØR­KET Flem­m­ing Brandt fl b@ spor­ten. dk

Mens Vi­borg HK sta­dig kæm­per for at få øko­no­mi­en på plads og over­le­ve som hånd­bold­klub, er der tegn på lys i mør­ket. Så­le­des har klub­ben sik­ret sig en aft ale med en ny ch­eftræ­ner eft er som­mer­fe­ri­en.

Det er den 35- åri­ge Al­lan He­i­ne, der på en tre­årig kon­trakt over­ta­ger tøj­ler­ne eft er den nu­væ­ren­de og mid­ler­ti­di­ge træ­ner Lars Fri­is- Han­sen, der afl øste den fy­re­de Chri­sti­an Dal­mo­se.

He­i­ne kom­mer fra et job som træ­ner i Ring­kø­bing.

» At bli­ve til­budt job­bet som ch­eft ræ­ner i Vi­borg HK er et job og en mu­lig­hed, som man ik­ke ba­re kan si­ge nej til. Det bli­ver da en kæm­pe ud­for­dring, og jeg er da lidt be­æ­ret over den til­lid, man vi­ser mig. Så det er et spæn­den­de skridt vi­de­re i min kar­ri­e­re, « si­ger Al­lan He­i­ne til sin nu­væ­ren­de ar­bejds­gi­vers of­fi ci­el­le hjem­mesi­de.

Den per­fek­te løs­ning

Vi­borg- di­rek­tør Hen­rik Da­hl er sær­de­les til­freds med ny­an­sæt­tel­sen.

» Vi har haft Al­lan He­i­ne i kik­ker­ten et styk­ke tid og glæ­der os me­get over, at vi er kom­met frem til en aft ale. Al­lan er den per­fek­te løs­ning for Vi­borg HK, da han sæt­ter bå­de ta­len­t­ud­vik­ling og ta­lent­ple­je me­get højt. Han er træ­ne­ren, der kan hjæl­pe os til­ba­ge til vo­res ker­ne­vær­di­er og væ­re med til at byg­ge hol- det op til at væ­re en magt­fak­tor i Dan­mark igen. «

Vi­borgs be­sty­rel­ses­for­mand Pal­le Kjel­da­hl- Chri­sti­an­sen for­sø­ger at få en­der­ne til at mø­des i den nye øko­no­mi­ske vir­ke­lig­hed.

» Der er ble­vet la­vet hår­de, men nød­ven­di­ge til­pas­nin­ger i Vi­borg HK. Der er skå­ret ind til be­net på an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re, fra­solgt tabs­gi­ven­de ak­ti­vi­te­ter og skabt fo­kus på det kvin­de­li­ge liga­hold. Li­ge nu ar­bej­des der blandt lo­ka­le in­ve­sto­rer på at stil­le yder­li­ge­re ka­pi­tal til rå­dig­hed, som kan styr­ke den sam­le­de øko­no­mi i Vi­borg HK på den læn­ge­re ba­ne. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.