Li­ver­pool sled sig i se­mi­fi na­len

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Cou­tin­ho slip­per ener­gi­en løs ef­ter sin scor­ing. HÅRDT AR­BEJ­DE Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk Fo­to: Reu­ters

Li­ver­pool er ik­ke in­de i den bed­ste pe­ri­o­de, og hol­det skul­le og­så kæm­pe hårdt for at nå FA Cup- se­mi­fi na­len mod Bla­ck­burn. Men det end­te med en 1- 0sejr.

Selv­om Li­ver­pool spil­ler med om de eu­ro­pæ­i­ske plad­ser i Pre­mi­er Le­ague, og Bla­ck­burn blot er mid­ter­hold i den næst­bed­ste ræk­ke, var for­skel­len på de to hold ik­ke ud­talt. Eft er 0- 0 i det før­ste op­gør på An­fi eld skul­le Li­ver­pool vin­de på Ewood Park, men det blev al­drig nemt.

Der skul­le små ge­ni­a­li­te­ter til fra Phi­lip­pe Cou­tin­ho, før bra­si­li­e­ne­ren spar­ke­de bol­den fl adt i net­tet midt i an­den halv­leg til re­sul­ta­tet 1- 0. Det var dog tæt på ik­ke at væ­re nok. I over­ti­den gik Bla­ck­burn- må­l­man­den Si­mon Eastwood med frem på et hjør­ne­s­park, og han var ved at få pas­se­ret Si­mon Mig­no­let i Li­ver­pool­må­let.

Bel­gi­e­ren kun­ne dog lig­ge på mål­stre­gen med bol­den i hæn­der­ne og stors­mi­len­de ven­te på, at dom­me­ren fl øjte­de af. Der­med er Li­ver­pool klar til se­mi­fi na­len på Wem­bley mod Aston Vil­la.

I den an­den se­mi­fi na­le mø­des Re­a­ding og Ar­se­nal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.