In­gen Ols­son som KIF- boss

Mester­klub­ben af­vi­ser ryg­ter om svensk land­stræ­ner og for­frem­mer i ste­det Hen­rik Kron­borg til ny ch­eftræ­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TOM SNAK Sø­ren Paa­ske spa@ spor­ten. dk

Ved­hol­den­de ryg­ter i hånd­bold­mil­jø­et har sat den sven­ske le­gen­de Staf­fan Ols­son i for­bin­del­se med træ­ner­sæ­det i KIF Kol­ding Kø­ben­havn fra den kom­men­de sæ­son, men KIF- di­rek­tør Jens Bo­e­sen af­vi­ser al­le spe­ku­la­tio­ner om, at Ols­son skif­ter til de dan­ske me­stre.

Sam­ti­dig af­slø­rer han, at den nu­væ­ren­de as­si­stent, Hen­rik Kron­borg, over­ta­ger po­sten som ch­eftræ­ner fra Aron Kri­stjans­son ef­ter som­mer­fe­ri­en.

» Jeg har godt hørt al den snak om Staf­fan Ols­son, men det har in­tet på sig. Jeg har ik­ke væ­ret i kon­takt med ham si­den den­gang, hvor vi prø­ve­de at hen­te ham, før vi fik fat i Aron ( i 2014, red.). Den­gang vil­le vi ger­ne ha­ve ham, det ved al­le, men det sven­ske for­bund vil­le ik­ke la­de ham væ­re bå­de land­stræ­ner og så træ­ne os sam­ti­dig. «

En stør­re klub

Så du af­vi­ser, at Staf­fan Ols­son skal væ­re træ­ner for jer i næ­ste sæ­son?

» Fuld­stæn­dig. Det har in­tet på sig. Hvis han si­ger, han har få­et et til­bud fra no­gen, så er det fra en klub, der er me­get stør­re end vo­res, « si­ger Jens Bo­e­sen, før han af­slø­rer, hvad KIFs træ­ner­pla­ner er.

» Vi skal ha­ve Hen­rik Kron­borg som ch­eftræ­ner i næ­ste sæ­son. Vi har ik­ke råd til at ha­ve tre træ­ne­re ( Aron Kri­stjans­son, Hen­rik Kron­borg og Bilal Su­man, red.), som vi har i den­ne sæ­son. «

Hen­rik Kron­borg? Det er da en ny ud­vik­ling?

» Ja, men det er det, der er vo­res plan, som det ser ud li­ge nu, « si­ger Bo­e­sen.

Min­dre med­del­som

Hen­rik Kron­borg er selv min­dre med­del­som end KIF- di­rek­tø­ren og vil ik­ke kon­kre­ti­se­re, hvad hans rol­le bli­ver i næ­ste sæ­son.

» Hvad jeg snak­ker med Jens om, det bli­ver mel­lem mig og Jens. Jeg kan ba­re si­ge, at jeg har et godt for­hold til Jens og til spil­ler­ne, og jeg har kon­trakt for næ­ste sæ­son, og jeg ved, at jeg skal ind­gå i et træ­ner­team, og jeg tror, det bli­ver et spæn­den­de team. «

Men kan du be­kræf­te, at du skal væ­re ch­eftræ­ner i KIF i næ­ste sæ­son?

» Du får ik­ke an­det svar end det, jeg har gi­vet dig. Det er ik­ke, for­di der er no­get hem­me­lig­heds­kræm­me­ri, men de ting, som jeg ta­ler med Jens om, bli­ver mel­lem ham og mig. «

Hen­rik Kron­borg blev op­rin­de- lig ud­nævnt som ch­eftræ­ner i KIF Kol­ding Kø­ben­havn i som­me­ren 2013, men han måt­te ef­ter få må­ne­der i job­bet la­de sig sy­ge­mel­de med al­vor­li­ge ryg­pro­ble­mer. I før­ste om­gang over­tog as­si­stent­træ­ner Bilal Su­man an­sva­ret på bæn­ken, men i fe­bru­ar 2014 hen­te­de KIF Aron Kri­stjans­son ind som ny ch­eftræ­ner.

Har be­nyt­tet klau­sul

Der­for har Hen­rik Kron­borg væ­ret as­si­stent sam­men med Bilal Su­man, si­den han i for­å­ret 2014 blev si­ne ryg­pro­ble­mer kvit og re­tur­ne­re­de til KIF- bæn­ken.

Som BT kun­ne af­slø­re i slut­nin­gen af marts, har KIF Kol­ding Kø­ben­havn valgt at be­nyt­te en klau­sul for at kom­me ud af kon­trak­ten med Aron Kri­stjans­son før tid, og der­for skal klub­ben ha­ve en ny ch­eftræ­ner fra den kom­men­de sæ­son. Iføl­ge di­rek­tør Jens Bo­e­sen er val­get fal­det på Hen­rik Kron­borg.

Den sven­ske land­stræ­ner, Staf­fan Ols­son, har væ­ret sat i for­bin­del­se med ch­eftræ­ner­po­sten i KIF Kol­ding Kø­ben­havn, men det bli­ve rik­ke ham, si­ger klub­bens di­rek­tør og ud­næv­ner selv Hen­rik Kron­borg ( th.) som ny boss. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe og Tor­kil Ad­ser­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.