SEJ­RS­MA­SKI­NEN

For 11. gang i 2015 vandt Ale­xan­der Kri­stoff et cy­kel­løb, da han vandt spur­ten i bro­stenslø­bet, Schel­de­pri­js

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - USTYR­LIG NORD­MAND Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk vej i 2007 Blev som 19- årig norsk me­ster på lan­de- Pan­ne- Kok­si­j­de i 2012 dern Rundt i april 2015 Fo­to: Reu­ters Sej­ren i for­års­klas­si­ke­ren Flan-

Det er ef­ter­hån­den sna­re­re reg­len end und­ta­gel­sen, at nor­ske Ale­xan­der Kri­stoff tril­ler først over stre­gen i de cy­kel­løb, han del­ta­ger i.

I går ef­ter­mid­dag fort­sat­te den 27- åri­ge Ka­tusha- ryt­ter sit sej­rs­ra­se­ri, da han ban­ke­de først over mål­stre­gen i det bel­gi­ske bro­stensløb Schel­de­pri­js - et løb, der tra­di­tio­nelt set bli­ver brugt som op­varm­ning til den kom­men­de søn­dags su­per­klas­si­ker, Pa­risRou­baix.

» Jeg var godt slidt, men li­ge nu er min form så god, at jeg vin­der, selv om jeg er slidt, « sag­de Kri­stoff til nor­ske VG ef­ter tri­um­fen.

Sej­ren var Kri­stof­fs 11. af slagsen i 2015. Nord­man­den åb­ne­de året med at vin­de he­le tre sej­re i eta­pe­lø­bet Tour of Qa­tar. Han fulg­te op med to sej­re i Tour of Oman og Pa­risNi­ce. Her­ef­ter blev han sam­let vin­der af tre­da­ges- lø­bet Pan­ne- Koksji­de, hvor han vandt samt­li­ge tre eta­per. Og i sid­ste we­e­kend strøg han så til tops i for­års­klas­si­ke­ren Flan­dern Rundt.

» Når Mar­cel Kit­tel og Mark Ca­ven­dish ik­ke stil­ler til start, er Kri­stoff ak­ku­rat nu så stærk, at han kan vin­de mas­ses­pur­ter­ne med et ben, « skrev det sto­re cy­kel­si­te Ve­lo­news i op­tak­ten til Schel­de­pri­js.

Hid­sig kamp

Det dra­ma­ti­ske høj­de­punkt på de 200 fla­de ki­lo­me­ter fra Antwer­pens cen­trum til Scho­ten lidt uden for by­en ind­traf med blot 700 me­ter til­ba­ge. Den hid­si­ge kamp for at sik­re sig de bed­ste po­si­tio- ner for sprin­ter­ne re­sul­te­re­de i et kæm­pe­styrt, hvor kun den for­re­ste del af fel­tet slap for en tur i as­fal­ten.

Styr­tet så ud til at gå vær­st ud over fran­ske Maxi­me Da­ni­el ( AG2R La Mon­di­a­le), der blev kørt væk i am­bu­lan­ce.

Blandt de til­ba­ge­væ­ren­de ryt­te­re var Kri­stoff, og han hav­de in­gen pro­ble­mer med at spur­te sig til sej­ren for­an Edward The­uns ( Top­sport Vlaan­de­ren- Ba­loise) og Yauhe­ni Huta­rovich ( Bre­tag-

KORT OM ALE­XAN­DER KRI­STOFF

GEN­NEM­BRUD­DET:

DEN FØR­STE STO­RE IN­TER­NA­TIO­NA­LE SEJR:

DEN HELT STO­RE TRI­UMF:

ne- Sé­ché En­viron­ne­ment).

» Li­ge nu fø­ler jeg, at jeg ram­mer en formtop. Ef­ter Pa­ris- Rou­baix på søn­dag er der pau­se, så det vig­ti­ge er, at den ( for­men, red.) hol­der til og med det løb, « for­tal­te ra­ket­ten fra Sta­van­ger til VG.

Tin­koff- Saxo hav­de dan­ske Mi­cha­el Mør­køv i kap­ta­jn- rol­len, men hver­ken hol­det el­ler Mør­køv for­må­e­de at gø­re det sto­re væ­sen af sig, og i fi­na­len blev han fan­get i det sto­re mas­sestyrt.

Eta­pe­sejr i

Ale­xan­der Kri­stoff pu­ste­de sig op og snup­pe­de i Schel­de­pri­js sin sejr num­mer 11 i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.