’ Skuf­fel­se er ben­zin på den næ­ste kamp’

Søn­derjy­skes ch­eftræ­ner Dan Ce­man vil bru­ge tirs­da­gens sam­men­brud i fi­na­le­se­ri­en mod Es­b­jerg som mo­ti­va­tion i jag­ten på DM- gul­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DM- FI­NA­LE Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk

TORS­DAG 9. APRIL 2015

For­mid­da­gen der­på på Dan Ce­mans kon­tor i SE Are­na.

På en hyl­de står fi­re skin­nen­de guld­hjel­me. To vandt han som kap­ta­jn for Søn­derjy­skes guld­hold. To som træ­ner.

Ryk­ker han dem lidt sam­men, kan han for­ment­lig godt fin­de plads til num­mer fem.

Men skal den 41- åri­ge ca­na­di­ske ch­eftræ­ners drøm gå i op­fyl­del­se, skal Søn­derjy­ske spil­le en klas­se bed­re end i den tred­je kamp i tirs­dags.

» En bizar kamp med fejl på fejl. Som en træ­nings­kamp først på sæ­so­nen, « si­ger en ho­ved­rysten­de Dan Ce­man til det nær­mest sur­re­a­li­sti­ske 4- 6 ne­der­lag ef­ter fø­ring på 4- 1 i an­den pe­ri­o­de.

Dan Ce­mans før­ste klub i Dan­mark var Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks, hvor han spil­le­de to sæ­so­ner fra 2003. Ef­ter en kort til­ba­ge­ven­den til Eng­land kom han i 2006 til Søn­derjy­ske, og i si­ne sid­ste to år som kap­ta­jn var han en af nøg­le­spil­ler­ne på guldholdet i 2009 og 2010.

Det var en skuf­fel­se, at han ik­ke fik for­læn­get kon­trak­ten, men ef­ter to år som spil­len­de træ­ner i skot­ske Dun­dee vend­te han til­ba­ge til Vo­jens. Først som as­si­ste­ren­de træ- ner un­der le­gen­da­ri­ske Ma­rio Si­mio­ni og som ch­eftræ­ner fra 2014.

Skal væ­re far midt i det he­le

For den højtrespek­te­re­de co­ach er DM- fi­na­len spe­ci­el. Hans ko­ne, Mela­ni, kan ned­kom­me med fa­mi­li­ens første­fød­te når som helst.

» Jeg prø­ver ik­ke at væ­re nervøs, men jeg er spændt, « si­ger Dan Ce­man.

Har Mela­ni ik­ke født in­den fre­da­gens kamp, har Søn­derjy­ske for en sik­ker­heds skyld en ek­stra bil med til Es­b­jerg, så træ­ne­ren kan kom­me hur­tigt hjem.

» Jeg ved, hvor­dan Cory hav­de det, « si­ger Dan Ce­man med tan­ke på sin top­sco­rer, Cory Qu­irk, som blev far un­der se­mi­fi­na­len mod Fre­de­riks­havn.

Dan Ce­man er højt værds­at i Søn­derjy­ske og har kon­trakt til som­me­ren 2017.

» Dan er hård­t­ar­bej­den­de med respekt for klub­bens dna. Han er spil­ler­nes mand og in­ter­es­se­rer sig me­get for dem. Den men­ne­ske­li­ge si­de ve­jer tungt, « si­ger sport­s­chef Sø­ren Sto­ck­fi­sch.

Træ­ner­team fær­dig i Her­ning

Mens alt om­kring træ­ner­si­tu­a­tio­nen hos de tre i top­pen, Søn­derjy­ske, Es­b­jerg Ener­gy og Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks, er fryd og gam­men, for­læn­ge­de Her­ning Blue Fox ik­ke med den sven­ske træ­ner­duo, Li­nus Fa­ge­mo og Mar­kus Karls­son. De dum­pe­de iføl­ge Blue Fox på per­son­lig co­a­ching, ud­vik­ling af spil­ler­ne og etab­le­rin­gen af et spil­kon­cept.

Ch­eftræ­ner Dan Ce­man fik en søvn­for­styr­ret nat ef­ter ne­der­la­get til Es­b­jerg, selv om hans hold, Søn­derjy­ske, trods alt sta­dig står med de bed­ste kort på hån­den i kam­pen om det dan­ske mester­skab. Fo­to: Ni­els Hu­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.