’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Dan Ce­man, ef­ter ne­der­la­get til Es­b­jerg

Jeg sover al­tid dår­ligt ef­ter et ne­der­lag. Det var sær­lig slemt i nat

På dét tids­punkt var BT klar til at skri­ve ne­kro­lo­gen over Es­b­jerg Ener­gy. Hav­de Søn­derjy­ske gjort ar­bej­det fær­digt og ta­get fø­rin­gen 3- 0 i bedst- af- syv se­ri­en, kun­ne ri­va­ler­nes DM- chan­ce lig­ge un­der neg­len på en ko­li­bri. End­nu har in­gen over­le­vet play­off i Dan­mark ef­ter at ha­ve tabt de før­ste tre kam­pe.

In­gen ka­ta­stro­fe

Men Es­b­jerg Ener­gy rej­ste sig og ud­klas­se­de me­stre­ne i sid­ste halv­del af kam­pen med fem mål på stri­be. De re­du­ce­re­de til 1- 2 og gav Dan Ce­man en søvn­løs nat.

» Jeg sover al­tid dår­ligt ef­ter et ne­der­lag. Det var sær­lig slemt i nat, « si­ger han med et træt smil.

» Men det er in­gen ka­ta­stro­fe at ta­be en kamp. Vi er sta­dig i en fa­vora­bel po­si­tion. Mod Fre­de­riks­havn spil­le­de vi og­så en dår­lig kamp. Skuf­fel­sen er ben­zin på den næ­ste kamp på fre­dag i Es­b­jerg. Det er en af de ting, jeg vil ta­le med spil­ler­ne om, når de kom­mer i ef­ter­mid­dag, og vi ser vi­deo og gen­nem­går kam­pen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.