RA­DI­KA­LI­SE­RING Alar­me­ren­de man­ge ind­sat­te bli­ver af­spo­ret i de dan­ske fængs­ler, for­kla­rer fængsels­be­tjen­te­nes til­lids­folk

BT - - NYHEDER - Jens Beck Nielsen je­ni@ ber­ling­s­ke. dk

EK­STRE­MIS­ME

Ra­di­ka­li­se­ring fo­re­går i et alar­me­ren­de om­fang i dan­ske fængs­ler og ar­re­st­hu­se. Det bil­le­de teg­ner en ræk­ke af Fængsels­for­bun­dets til­lids­folk i en rund­spør­ge, som for­bun­det har fo­re­ta­get eft er de ter­r­or­an­greb i Kø­ben­havn 14. og 15. fe­bru­ar 2015, der iføl­ge po­li­ti­et blev be­gå­et af den den­gang net­op løslad­te Omar El- Hus­se­in.

26 til­lids­folk har be­sva­ret Fængsels­for­bun­dets rund­spør­ge, og ti sva­rer, at der i stør­re el­ler min­dre om­fang fo­re­går ra­di­ka­li­se­ring på de­res tje­ne­ste­sted. Det dre­jer sig blandt an­det om Stats­fængs­let i Vrids­lø­se­lil­le, An­stal­ten ved Her­sted­ve­ster, Stats­fængs­let i Ny­borg, Ar­re­st­hu­set i Es­b­jerg og Kø­ben­havns Fængs­ler.

Æn­drer ad­færd

» Man skal pas­se me­get på med at stemp­le folk som ra­di­ka­li­se­re­de, « si­ger Jesper Dal­bye, til­lids­mand i Stats­fængs­let i Vrids­lø­se­lil­le:

» Men det er alar­me­ren­de, når ind­sat­te æn­drer ad­færd over for vo­res kvin­de­li­ge kol­le­ger. El­ler når de æn­drer ud­se­en­de el­ler bli­ver in­de­slut­te­de og iso­le­rer sig. Vi ser og­så upas­sen­de re­ak­tio­ner på ter­r­or­an­gre­be­ne i Eu­ro­pa – nog­le sy­nes, at det er et hit, « fort­sæt­ter Jesper Dal­bye.

Li­ge­som an­dre til­lids­folk eft er­ly­ser han, at fængsels­be­tjen­te­ne ud­dan­nes bed­re til at hånd­te­re den ra­di­ka­li­se­ring, der kan fi nde sted bag luk­ke­de dø­re og på gård­t­u­re:

» Vi er ik­ke go­de nok til at spot­te det. Og vi er hel­ler ik­ke go­de nok til at ta­ge os af det, « si­ger han.

En an­den til­lids­mand for­kla­rer i sin be­sva­rel­se, at en­kel­te ind­sat­te eft er vin­te­r­ens ter­r­or­an­greb i Pa­ris og Kø­ben­havn for­søg­te at opild­ne an­dre ind­sat­te til at vi­se sym­pa­ti med ger­nings­mæn­de­ne ved at la­ve hær­værk i fængs­let. Og at de bl. a. har skre­vet ’ Sup­port IS’ ( støt Is­la­misk Stat) på væg­ge.

Skam­fuldt at væ­re kri­mi­nel

Ann- Sop­hie Hem­m­ings­en, som for­sker i ter­ror og ek­stre­mis­me ved Dansk In­sti­tut for In­ter­na­tio­na­le Stu­di­er, DIIS, har ana­ly­se­ret de 13 se­ne­ste ter­r­or­an­greb, som har ramt Ve­sten. Og ud af 17 for­mode­de ger­nings­mænd hav­de syv af­so­net en fængsels­straf, for­kla­rer hun til fag­bla­det Fængsels­funk­tio­næ­ren.

Omar Ab­del Ha­mid El- Hus­se­in, som stod bag det blo­di­ge an­greb i Kø­ben­havn 14. og 15. fe­bru­ar, blev fængs­let i ja­nu­ar 2014 for kniv­stik­ke­ri og blev iføl­ge Kri­mi­nal­forsor­gen ra­di­ka­li­se­ret un­der va­re­tægts­fængs­lin­gen. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.