’ Den re­li­gi­øse væk­kel­se er gå­et over hver gang’

BT - - NYHEDER - Jens Beck Nielsen je­ni@ ber­ling­s­ke. dk

TIL­LIDS­MAND

Ro­bert Demé­ny, til­lids­mand i Sil­ke­borg Ar­re­st­hus, tviv­ler på, at der i dan­ske fængs­ler sker ra­di­ka­li­se­ring i sam­me om­fang som i for ek­sem­pel Stor­bri­tan­ni­en:

» Det er sna­re­re min op­fat­tel­se, at vi ta­ler om dybt kri­mi­nel­le og dys­funk­tio­nel­le un­ge men­ne­sker, som skub­ber is­lam for­an sig for ik­ke at skul­le for­hol­de sig til eg­ne valg el­ler man­gel på sam­me. «

Ro­bert Demé­ny for­kla­rer, at ’ Sil­ke­borg ik­ke li­ge­frem er is­lams hjer­te’, men at der kom­mer ind­sat­te med mus­lim­sk bag­grund fra Aar­hus. Og at de an­sat­te i Sil­ke­borg Ar­re­st op­le­ver, at ind­sat­te plud­se­lig la­der skæg­get gro og lå­ner Kor­a­nen på bi­bli­o­te­ket.

Kri­se­be­ar­bejd­ning

» Mit gæt er, at det er en form for kri­se­be­ar­bejd­ning, for­di det som mus­lim er enormt skam­fuldt at væ­re kri­mi­nel. Jeg kan i hvert fald kon­sta­te­re, at den re­li­gi­øse væk­kel­se, som vi ser, er gå­et over hver gang. «

Ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S) un­der­stre­ge­de for ny­lig, at Kri­mi­nal­forsor­gens ind­sats over for ra­di­ka­li­se­ring ses eft er i søm­me­ne. Og at der på bag­grund af en kom­men­de re­de­gø­rel­se skal ind­le­des drøft el­ser om po­li­ti­ske ini­ti­a­ti­ver.

Ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S) un­der­stre­ge­de for ny­lig, at Kri­mi­nal­forsor­gens ind­sats over for ra­di­ka­li­se­ring ses ef­ter i søm­me­ne.

Ar­kiv­fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.