DA- su­per­kur ku­re­rer alt

BT - - DEBAT - SO­CI­A­LE YDEL­SER Ski­b­by

An­ne No­bel

Jeg vil her­med ger­ne tak­ke Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning ( DA) for at ha­ve fun­det en su­per­kur, som kan ku­re­re min sc­lero­se.

Jeg gik til job­cen­te­ret for at hø­re, om de kun­ne hjæl­pe mig med at få et job, da jeg ik­ke selv har kun­net skaff e et i 6 år. Sidst jeg var op­pe at ta­le med dem, fi k jeg at vi­de, at min syg­dom gjor­de, at jeg må­ske skul­le til at gø­re mig klar til, at jeg fi k før­tids­pen­sion i ste­det for et fl eksjob. Det var lidt hårdt at slu­ge, men så kom DA med ku­ren: ba­re tag pen­ge­ne fra mig, så bli­ver jeg rask!

Som det er i øje­blik­ket, får jeg kon­tant­hjælp, og min mand er fol­ke­pen­sio­nist, så der er be­stemt ik­ke me­get at slå om sig med, og det en­der må­ske med, at vi må sæl­ge vo­res hjem.

Men DA har over 80.000 job, som jeg kan væl­ge og vra­ge mel­lem. Det gør sik­kert ik­ke no­get, at jeg er skal­det som et æg på grund af den me­di­cin, jeg har få­et, at jeg ik­ke kan gå or­dent­ligt, at jeg har be­hov for en lur 2- 3 gan­ge om da­gen, ba­re for at kun­ne væ­re vå­gen til spi­se­ti­der­ne, at jeg ik­ke kan hu­ske helt al­min­de­li­ge ord, at jeg skal til fy­si­o­te­ra­pi to gan­ge om ugen for at kun­ne kla­re hver­da­gen uden at skul­le ha­ve hjælp, selv om jeg ik­ke la­ver no­get, at jeg tit ser ud som om, jeg er fuld, for­di sc­lero­sen har øde­lagt min ba­lan­ce, at jeg har pe­ri­o­di­ske syns- og hø­re­for­styr­rel­ser, at jeg ik­ke ret læn­ge kan fast­hol­de in­ter­es­sen for det, jeg er i gang med, hvis der er den mind­ste for­styr­rel­se, og at jeg har svært ved at hu­ske ting, jeg li­ge har lært.

Dis­se små ba­ga­tel­ler kan en ar­bejds­gi­ver sik­kert sag­tens se igen­nem fi ngre med, når ba­re han får en ar­bej­der, der mø­der til ti­den og er loy­al, og det kan jeg love, at jeg vil. Jeg kan ba­re ik­ke love, at jeg kan hol­de det løft e.

Som det so­ci­a­le men­ne­ske jeg er, så glæ­der jeg mig til at få et job og bli­ve rask, for det har DA jo lo­vet mig, hvis ba­re jeg går ned i ind­tægt.

Jørn Ne­er­gaard Lar­sen er di­rek­tør for Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning.

Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.