Ja, Pu­tin skal mær­ke vo­res ån­de

BT - - DEBAT - SØ­REN PA­PE POUL­SEN

For­mand, De Kon­ser­va­ti­ve

den si­tu­a­tion, at si­den sid­ste for­svars­for­lig, hvor der blev la­vet en ræk­ke be­spa­rel­ser, har vi op­le­vet en Pu­tin, der er vred og ag­gres­siv og fø­rer sig frem, som om han vil ha­ve ver­dens­her­re­døm­met. Lan­de­ne om­kring os øger for­svars­bud­get­ter­ne, så det er vi og­så nødt til. Na­to har sendt en er­klæ­ring til med­lem­slan­de­ne om, at vi skal op på to pro­cent af BNP, en an­be­fa­ling Ni­co­lai Wam­men åben­bart er enig i. Det er selv­føl­ge­lig man­ge pen­ge,

VI STÅR I

og må­ske kan vi ik­ke det, men vi må be­gyn­de et sted, og det gør vi ved at hæ­ve for­svars­bud­get­tet.

når en ny re­ge­ring til­træ­der, ned­sæt­tes et hur­tig­t­ar­bej­den­de ud­valg, der uafh æn­gigt af for­li­get kan kig­ge på vo­res sik­ker­heds­po­li­ti­ske si­tu­a­tion og vo­res si­tu­a­tion i for­hold til Na­to­part­ner­ne og nær­for­sva­ret. Så må vi for­doms­frit se på om, vi skal smi­de lidt ek­stra i den for­sik­rings­præ­mie, et Na­to- med­lem­skab er. Vi har en for­plig­ti­gel­se, vi kan ik­ke ba­re la­de al­le an­dre be­ta­le for os. Jeg er ik­ke

JEG FO­RE­SLÅR, AT

mi­li­tærmand, så præ­cis hvil­ket ud­styr og isen­kram, og hvor­dan det skal gø­res, må klo­ge men­ne­sker vur­de­re. Vi må få al­le kort på bor­det og så ta­ge en for­doms­fri dis­kus­sion af, hvor­dan vi or­ga­ni­se­rer det.

i vo­res bag­ha­ve, og de, der kal­der for­svars­sa­gen for død i Dan­mark – at der ik­ke læn­ge­re er en trus­sel fra øst – ta­ger fejl. Pu­tin skal i den grad mær­ke, at der er et for­e­net Na­to, som ta­ger kræn­kel­sen af vo­res luft rum al­vor­ligt. Det er der­for af­gø­ren­de, at vi har et for­svar, som er godt og stærkt i Dan­mark.

RUSLAND ER LI­GE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.