Nej, vi skal hol­de ho­ve­d­et koldt

BT - - DEBAT - NI­CO­LAI WAM­MEN

For­svars­mi­ni­ster ( S)

bred aft ale om for­sva­ret frem til og med 2017. Aft alen har op­bak­ning fra 7 ud af Fol­ke­tin­gets 8 par­ti­er, og­så De Kon­ser­va­ti­ve – og Sø­ren Pa­pe for­moder jeg. Med aft alen har vi af­sat de nød­ven­di­ge mid­ler til et mo­der­ne og fl ek­si­belt dansk for­svar, som er i stand til at lø­se de nød­ven­di­ge op­ga­ver. Det kom­mer vi ik­ke til at æn­dre på.

VI HAR EN

vi 9. april. Den­gang var der in­gen, der kom Dan-

I GÅR MAR­KE­RE­DE

mark til und­sæt­ning. Men i lø­bet af de 75 år, der er gå­et, er der hel­dig­vis me­get, der er æn­dret. Med Na­to har vi en for­sik­ring for Dan­marks sik­ker­hed med vo­res go­de al­li­an­ce­part­ne­re. Det er én for al­le og al­le for én. Vi hjæl­per hin­an­den. Der­for er jeg og­så helt tryg ved, at vi kan pas­se godt på Dan­mark.

et stærkt med­lem af Na­to. Dansk for­svar med dyg­ti­ge dan­ske sol­da­ter le­ve­rer ind­sat­sen. Det er en ind­sats, som vi er højt respek­te­ret for. Vo­res bi­drag til ope­ra­tio­ner­ne i Af­g­ha­ni­stan,

DAN­MARK DEL­TA­GER SOM

Ko­so­vo, Li­by­en, Sy­ri­en og se­ne­st Irak ta­ler de­res ty­de­li­ge sprog. Det gæl­der og­så, når vi hjæl­per vo­res bal­ti­ske ven­ner i luft en over Øster­sø­en.

fl yak­ti­vi­tet, er det vig­tigt at hol­de ho­ve­d­et koldt og co­ck­pit­tet varmt. Og det gør vi. Dan­mark har et ro­bust og vel­fun­ge­ren­de af­vis­nings­be­red­skab, og de dan­ske pi­lo­ter og F- 16- kamp­fl y lø­ser og­så den­ne op­ga­ve til topka­rak­ter. Men den sti­gen­de ak­ti­vi­tet nær vo­res luft rum min­der os om, at vi og­så i frem­ti­den skal ha­ve et fl yve­vå­ben med ka­pab­le pi­lo­ter og kamp­fl y.

HVAD AN­GÅR RUS­SISK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.