Che­fens vig­ti­ge nø­gen­hed

BT - - DEBAT -

ik­ke mat­cher ide­a­let, men lig­ger un­der for det. I EN NY kampag­ne med tit­len ’ 100 pro­cent mig’ gi­ver kvin­de­ma­ga­si­net Fe­mi­na, og ik­ke mindst che­fre­dak­tør Camilla Kjems, et me­get vig­tigt mod­svar til den ten­dens. MED SI­LI­KO­NE­BRYSTER OG hår un­der ar­me­ne er en top­løs Camilla Kjems gå­et for­re­st og la­der sig se, som hun ser ud i dag. En smuk, mo­den kvin­de med en en­kelt del­le ud over buk­se­kan­ten, der valg­te si­li­ko­ne eft er tre føds­ler, men sam­ti­dig sæt­ter pris på sin kro­ps na­tur­lig­hed. Hun for­kla­rer, at ti­den er in­de til at ac­cep­te­re en dob­belt­hed hos kvin­der. Si­li­ko­ne­bryster og hår un­der ar­me­ne kan el­lers hur­tigt bli­ve for­dømt fra hver sin fl øj. Camilla Kjems’ del­vi­se nø­gen­hed sker i en nød­ven­dig sags tje­ne­ste, der fortje­ner op­bak­ning. HUN VIL BRY­DE ud af det ’ per­fek­t­heds­fængsel’, som hun me­ner, at bå­de mænd og kvin­der selv pres­ser ned over kvin­de­køn­net. Hel­dig­vis er der en be­væ­gel­se i ret­ning af, at fyl­di­ge kvin­der og­så op­træ­der som un­der­tøjs­mo­del­ler, men det hø­rer til und­ta­gel­sen. Hvil­ket er ude af pro­por­tion med vir­ke­lig­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.