JI­HA­DIST- FOR­ÆL­DRE – STÅ SAM­MEN! ’’

BT - - DEBAT -

Jeg modt­og for­le­den en mail fra et dansk for­æl­dre­par, som hav­de brug for at ta­le med mig ved­rø­ren­de de­res dat­ter. Eft er at ha­ve talt med dem blev jeg me­get tan­ke­fuld. DE­RES DAT­TER ER kæ­re­ste med en ung palæsti­nen­ser, som helt åben­lyst ud­vi­ser tegn på ra­di­ka­li­se­ring. Han ta­ler me­get om ji­had og har rost ter­r­orak­tio­ner­ne i så­vel Dan­mark som Frank­rig. Ud­over det si­ger han til pi­gens for­æl­dre, at de er van­tro og vil kom­me i hel­ve­de. For­æl­dre­ne er me­get be­kym­re­de og i vil­dre­de. De ved ik­ke, hvad de skal gø­re, for de er ban­ge for at ja­ge de­res dat­ter væk, hvis de for­by­der hen­de at se sin kæ­re­ste. I øv­rigt for­står jeg ik­ke, hvor­dan en ra­di­ka­li­se­ret palæsti­nen­ser kan fi nde sig en kri­sten kæ­re­ste, for det er ik­ke til­ladt iføl­ge den må­de, han tæn­ker på – med­min­dre han har am­bi­tio­ner om at få hen­de til at kon­ver­te­re. Og det er en tan­ke, som ik­ke gør si­tu­a­tio­nen bed­re for pi­gens be­kym­re­de for­æl­dre. Spørgs­må­let er, hvad de kan gø­re i en så­dan si­tu­a­tion. DET ER IK­KE før­ste gang, jeg har få­et den ty­pe hen­ven­del­se. Tvær­ti­mod – foru­ro­li­gen­de man­ge kon­tak­ter mig, og det er bå­de mus­lim­ske og dan­ske for­æl­dre, hvor en­ten søn­nen ud­vi­ser tegn på ra­di­ka­li­se­ring, el­ler hvor dat­te­ren i hu­set har fun­det en kæ­re­ste med de ten­den­ser. Jeg de­ler fuldt ud de­res be­kym­ring og me­ner, de har be­hov for hjælp. I før­ste om­gang rå­de­de jeg oven­stå­en­de for­æl­dre til at kon­tak­te PET. Det er vig­tigt, at PET straks får be­sked, hvis man har mi­stan­ke om, at no­gen går rundt med ra­di­ka­li­se­re­de tan­ker. Men for­æl­dre­par­ret har brug for me­re end det. Der er be­hov for at etab­le­re et sted, hvor de kan få hjælp. De man­ge fortviv­le­de for­æl­dre rin­ger nem­lig til mig, for­di der ik­ke fi ndes en hot­li­ne, hvor de kan hen­ven­de sig og få råd om, hvad de skal gø­re. Det er no­get, jeg har eft er­lyst i fl ere år – hel­dig­vis er en så­dan hot­li­ne en del af den ter­r­or­pak­ke, der er på vej, og det kan kun gå for lang­somt med at få den op­ret­tet. DET ER EF­TER min me­ning vig­tigt, at vi la­ver en vur­de­ring af ji­had- si­tu­a­tio­nen i Dan­mark. For­æl­dre ri­si­ke­rer at mi­ste de­res søn el­ler dat­ter til is­la­mis­men. I den pe­ri­o­de hvor Moon- be­væ­gel­sen og an­dre re­li­gi­øse sek­ter lok­ke­de un­ge i de­res net,

Naser Khader, Var det bed­re den­gang, hvor ho­ved­sa­ge­ligt mo­de­ren gik hjem­me el­ler hav­de et del­tidsjob? fand­tes der et kri­se­cen­ter, hvor på­rø­ren­de kun­ne hen­ven­de sig, hvis de hav­de mi­stet et barn til en be­væ­gel­se. Si­tu­a­tio­nen er den sam­me nu, ba­re vær­re, for for­æl­dre­ne mi­ster ik­ke ba­re et barn, men det barn kan gå hen at bli­ve far­ligt for det dan­ske sam­fund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.