Er det bør­ne­mis­hand­ling, når for­æl­dre først hen­ter de­res børn kl. 16.30?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.27 BED­RE NOR­ME­RING På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.29 SKAL KEN­DE SIT HJEM På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.38 LÆN­GE­RE BAR­SEL På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.39

Ja,

en af for­æl­dre­ne bør kun ar­bej­de del­tid

Nej,

børn har det godt i in­sti­tu­tio­ner

7.384 stem­mer på bt. dk

FOR­ÆL­DRE HAR IK­KE TID

Aa­se Løa­ger Dit­lev­sen

Hvad po­k­ker skal de stak­kels for­æl­dre gø­re? Sam­fun­det for­ven­ter, de ar­bej­der 37 ti­mer og sam­ti­dig pas­ser æl­dre fa­mi­lie­med­lem­mer og selv­føl­ge­lig og­så bør­ne­ne.

Chri­sti­na Lass Haun­strup

Jeg er enig i, det vil­le væ­re skønt med kor­te­re da­ge for bør­ne­ne, men må­ske man først skul­le kig­ge på nor­me­rin­gen i bør­ne­ha­ver og vug­ge­stu­er, så der blev me­re tid til det en­kel­te barn.

Lis­beth Ol­sen

Jeg sy­nes, det er synd at få børn, der ba­re skal op­be­va­res et sted i så man­ge ti­mer. De skal jo ken­de de­res hjem og ik­ke bør­ne­ha­ven.

Vi­vi­an Mid­jord

Småbørns­fa­mi­li­er bør få bed­re vil­kår. Jeg er tid­li­ge­re vug­ge­stu­e­pæ­da­gog og ar­bej­der pt. i en bør­ne­ha­ve. Hvor vil­le jeg øn­ske, at bars­len blev for­læn­get. Det er godt nok tid­ligt, at 6 må­ne­der gam­le børn kom­mer i vug­ge­stu­er, som har en gy­se­lig nor­me­ring. Der sker så me­get i børns ud­vik­ling i dets før­ste par år, hvor de har brug for så me­get om­sorg og nær­vær. Og bar­nets før­ste sy­ge­dag gør, at for­æl­dre sen­der sy­ge børn i in­sti­tu­tion. Hvor er bar­nets ret­tig­he­der?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.