PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

DORT­HE BOE DANBJØRG Det er mis­brug af et ord med for­ker­te as­so­ci­a­tio­ner og for­døm­men­de over for for­æl­dre­nes må­de at le­ve de­res liv. Vi bør hel­le­re fo­ku­se­re på, om der er pæ­da­go­ger nok, så bør­ne­ne får en tryg hver­dag, frem for at slå for­æl­dre­ne i ho­ve­d­et. Vi knok­ler hver dag for, at al­le børn får mest mu­ligt nær­vær og om­sorg. Vi op­be­va­rer jo ik­ke ba­re børn, gi­ver mad og skift er ble – vi lø­ser man­ge op­ga­ver, og forsk­nin­gen vi­ser, at har man gå­et i en god dag­in­sti­tu­tion, så kla­rer man sig bed­re se­ne­re hen.

Det er af­gø­ren­de, at børn bru­ger me­get tid med for­æl­dre­ne – det vil jeg al­drig sæt­te spørgs­måls­tegn ved. Men så læn­ge de er i en in­sti­tu­tion af høj kva­li­tet med man­ge pæ­da­go­ger, er det gavn­ligt for bør­ne­ne og sik­rer dem en god ud­vik­ling.

For­mand, For­æl­dre­nes Lands­for­e­ning

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.