’ Fryg­ter, når han ik

Ri­ta Knudsen el­sker sta­dig sin mand, men det er en an­den slags fø­lel­ser, hun næ­rer for ham nu, ef­ter han har få­et alzhei­mer

BT - - SAF ED - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk

KÆR­LIG­HED

Aa­ge Knudsen kæm­per med at fin­de or­de­ne. Og med at hu­ske hver­da­gen fra før han kom på ple­je­hjem. Selv det at skul­le skæ­re et styk­ke brød er ble­vet en ud­for­dring for den blot 63- åri­ge tid­li­ge­re gym­na­si­e­læ­rer i ma­te­ma­tik.

For ba­re fem år si­den var han en ak­tiv mand, en per­son med stor vi­den om den ver­den, der om­gi­ver ham. Han tal­te tre sprog fly­den­de og ord­ne­de selv sit hus, hvis no- get var i uor­den. Aa­ge Knudsen le­ve­de et godt liv sam­men med sin ko­ne Ri­ta, som han mød­te i 2003 ef­ter en skils­mis­se fra sin tid­li­ge­re hu­stru. De var fo­rel­ske­de – næ­sten som te­e­na­ge­re, da de mød­te hin­an­den.

» Der var et el­ler an­det ved det smil i hans øj­ne, som gjor­de, at jeg tænk­te, at det var man­den i mit liv, « si­ger Ri­ta Knudsen, der i do­ku­men­ta­ren ’ Da Aa­ge for­svandt’, som blev sendt på TV 2 i går af­tes, for­tæl­ler om li­vet som på­rø­ren­de til en de­ment.

Over fem år har do­ku­men­ta­ri­sten Kaj Bra­se fulgt æg­te­par­ret. Med sin film gi­ver han et unikt ind­blik i, hvor­dan en el­lers vel­fun­ge­ren­de mand bli­ver ramt af en hjer­ne­syg­dom, der får kon­cen­tra­tion, hukom­mel­se og sprog­fær­dig­he­der til lang­somt at for­svin­de.

Alarm­klok­ker­ne

Hver­ken Ri­ta el­ler Aa­ge Knudsen hav­de el­lers tro­et, at en så­dan en syg­dom kun­ne ram­me en ’ ung mand’ som ham. Der­for var der hel­ler ik­ke no­gen alarm­klok­ker, der rin­ge­de, da de før­ste symp­to­mer be­gynd­te at vi­se sig til­ba­ge i 2006. Den­gang var Aa­ge ba­re 55 år.

» No­get af det før­ste, han for­tal­te mig, da vi mød­te hin­an­den, var, at han var stres­set på ar­bej­det. Så jeg slog det hen, når han var lang­som til

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.