10 TEGN PÅ TIDLIG DE­MENS

Hvis din mand, ko­ne el­ler et an­det fa­mi­lie­med­lem har et el­ler fle­re af dis­se pro­ble­mer, kan det væ­re be­gyn­den­de de­mens og alzhei­mer

BT - - SUNDHED -

SPROG­LI­GE FOR­VIK­LIN­GER Han/ hun har svært ved at del­ta­ge i en sam­ta­le og kan gå i stå midt i det he­le uden at ane, hvor­dan han/ hun kom­mer vi­de­re.

SVÆRT VED AT KLA­RE VEL­KEND­TE OP­GA­VER

Per­so­nen kan plud­se­lig gø­re ting for­kert. Kom­mer må­ske til at sæt­te el- ked­len på gas­blus­set el­ler ko­ge­pla­den i ste­det for at tæn­de for den på kon­tak­ten. Pro­ble­mer med at kla­re over­kom­me­li­ge dag­li­ge op­ga­ver som at ta­ge bad, bør­ste tæn­der, at til­be­re­de mad, bru­ge en te­le­fon vil væ­re blandt de tid­li­ge tegn på, at no­get ik­ke er, som det skal væ­re.

SVIG­TEN­DE ORI­EN­TE­RING

Han/ hun har svært ved at hol­de styr på da­to­er, års­ti­der og ti­dens gang.

DÅR­LIG DØM­ME­KRAFT

Per­so­nen glem­mer må­ske, at det er vin­ter og ta­ger som­mer­tøj på uden­dørs. El­ler han/ hun be­gyn­der at gå min­dre op i hy­giej­ne og rent tøj.

ÆN­DRET HU­MØR SVÆRT VED AT FIN­DE TING Per­so­nen læg­ger si­ne ting på ste­der, hvor de ik­ke hø­rer hjem­me. Med ti­den fø­rer det til be­skyld­nin­ger mod an­dre for at ha­ve fjer­net dem el­ler li­ge­frem stjå­let dem. Hos nog­le kan pro­ble­mer med sy­net væ­re et tegn på de­mens.

Alzhei­mer

Ind­til

PRO­BLEM MED AT FOR­STÅ BIL­LE­DER OG RET­NING

BE­SVÆR MED AT LØ­SE OP­GA­VER

Et af de sik­re­ste, tid­li­ge tegn på, at ens part­ner el­ler næ­re slægt­ning er ved at ud­vik­le de­mens: Per­so­nen be­gyn­der at glem­me ting, som han/ hun har lært for kort tid si­den, og spør­ger om de sam­me ting. Det er al­min­de­ligt, at man glem­mer nav­ne. Men hvis han el­ler hun f. eks. har svært ved at hu­ske nav­net på et bar­ne­barn, kan det væ­re en tidlig ad­var­sel om, at ved­kom­men­de er ved at bli­ve de­ment. Han/ hun kan let bli­ve for­vir­ret, mistænk­som, ned­trykt el­ler ban­ge. Ta­ber let fat­nin­gen. Per­so­nen har ik­ke me­re den sam­me lyst til at del­ta­ge i mø­der, fe­ster osv. – må­ske på grund af de van­ske­lig­he­der, han/ hun op­le­ver i den sam­men­hæng. Per­so­nen kan ha­ve svært ved at kon­cen­tre­re sig og væ­re me­get læn­ge­re om at ud­fø­re en op­ga­ve end tid­li­ge­re.

Fo­to: Iris

er en fæl­les­be­teg­nel­se for om­kring 200 syg­dom­me, der svæk­ker hjer­nens tan­ke­funk­tio­ner.

er den hyp­pig­ste de­mens­syg­dom og er skyld i over halv­de­len af til­fæl­de­ne. Alzhei­mer- ram­te mi­ster lang­somt kon­tak­ten med omver­de­nen og dør ty­pisk ef­ter 8- 10 års syg­dom.

vi­de­re er det ik­ke lyk­ke­des for­sker­ne at fin­de en me­to­de, der kan hel­bre­de syg­dom­men. For nog­le pa­tien­ter fin­des der dog me­di­cinsk be­hand­ling, men den vir­ker bedst, li­ge når de­men­sen ind­træ­der. Der­for er det ek­stremt vig­tigt at op­sø­ge læ­ge, så snart man op­da­ger de før­ste tegn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.