Mi­ni­ster vil se på reg­ler ef­ter drab

BT - - NAF ROG -

FOR­ÆL­DRE­MYN­DIG­HED

Reg­ler­ne for, hvem der skal ha­ve for­æl­dre­myn­dig­he­den, hvis den ene af to for­æl­dre dræ­ber den an­den, skal ses igen­nem.

Det si­ger so­ci­al­mi­ni­ster Ma­nu Sa­re­en ( R) min­dre end to uger ef­ter, han af­vi­ste en æn­dring af reg­ler­ne, da de­bat­ten om for­æl­dre­myn­dig­hed trak avisover­skrif­ter­ne.

Mi­ni­ste­ren op­ly­ser i en pres­se­med­del­el­se, at han tors­dag har ind­kaldt Fol­ke­tin­gets so­ci­al­ord­fø­re­re til at drøf­te lov­giv­nin­gen.

År­sa­gen er fle­re sa­ger, der hand­ler om, at en for­æl­der har dræbt den an­den part og ef­ter­føl­gen­de få­et for­æl­dre­myn­dig­he­den over par­rets barn el­ler børn. Det har vakt for­ar­gel­se i fle­re par­ti­er, som har ef­ter­s­purgt et gen­nem­syn af lov­giv­nin­gen.

Skal sik­re bør­ne­ne

» Man­ge so­ci­al­ord­fø­re­re har al­le­re­de kom­men­te­ret de ulyk­ke­li­ge sa­ger, og jeg for­står, at vi al­le sam­men er eni­ge om, at det vig­tig­ste er, at lov­giv­nin­gen skal sik­re bør­ne­ne bedst mu­ligt. Jeg ser der­for frem til sam­men med mi­ne po­li­ti­ske kol­le­ger at drøf­te, om det er til­fæl­det i dag, « si­ger Ma­nu Sa­re­en, der blandt an­det vil ha­ve ka­stet lys over, hvor man­ge sa­ger der har væ­ret de se­ne­ste år, og lov­giv­nin­gen i vo­res na­bo­lan­de.

Sam­ti­dig har Ven­stre sat sig for at sam­le et fler­tal, der skal fø­re til en æn­dring af for­æl­dre­ansvars­lo­ven.

» Vi me­ner, det frem­over skal væ­re så­dan, at hvis man som for­æl­der har slå­et den an­den part ihjel, så må ud­gangs­punk­tet væ­re, at man ik­ke kan fast­hol­de for­æl­dre­myn­dig­he­den, « si­ger Ven­stres fa­mi­lie­ord­fø­rer Tina Ne­der­gaard.

Bå­de SF, Dansk Fol­ke­par­ti, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og En­heds­li­sten har talt for at se reg­ler­ne igen­nem. BNB

En far, som slog sin eks­ko­ne ihjel, fik for ny­lig til­kendt for­æl­dre­myn­dig­hed over de­res to børn. So­ci­al­mi­ni­ster Ma­nu Sa­re­en vil sik­re, at loven til­go­de­ser bør­ne­nes tarv. Ar­kiv­fo­to: Jonas Sko­vb­jerg Fogh

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.