Fi­re ud af fem er krist­ne i 2050

BT - - NAF ROG -

PROG­NO­SE

Folk flyg­ter fra kir­ke og re­li­gion, har dom­me­dags­pro­fe­ti­er­ne i man­ge år for­kyndt.

Men så­dan kom­mer frem­ti­den ik­ke til at for­me sig, vi­ser den se­ne­ste prog­no­se fra det ame­ri­kan­ske ana­ly­se­in­sti­tut Pew Research Cen­ter.

Cen­te­ret når frem til, at 78,6 pro­cent af dan­sker­ne i 2050 vil væ­re krist­ne, hvil­ket skal hol­des op mod de 83,5 pro­cent, der var krist­ne i 2010, skri­ver Kri­ste­ligt Dag­blad. I an­dre eu­ro­pæ­i­ske lan­de er kri­sten­dom- Fol­kekir­ken vil og­så frem­over få be­søg af an­dre end kon­fir­man­der, ly­der en ame­ri­kansk prog­no­se. Fo­to: Nan­na Kreutzmann men på ha­stigt til­ba­ge­tog, men det er alt­så ik­ke til­fæl­det i Dan­mark.

» Kri­sten­dom­men i Dan­mark har det fint, « vur­de­rer Pe­ter Lü­chau, der er re­li­gions­so­cio­log ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Han har i man­ge år be­skæf­ti­get sig med re­li­gions­sta­ti­stik og gen­ken­der bil­le­det af, at fra­fal­det ik­ke er så slemt, som det kun­ne væ­re:

» Der er ik­ke no­get, der ty­der på, at dan­sker­ne bli­ver af­krist­ne­de i lø­bet af de næ­ste 35 år, « si­ger han.

» Umid­del­bart så gør de det godt i fol­kekir­ken. Dan­sker­ne ta­ger fol­kekir­ken for, hvad den er, og fol­kekir­ken be­hø­ver så­dan set ik­ke at gø­re så me­get for det. Den skal ba­re la­de væ­re med at dum­me sig for me­get, « si­ger Pe­ter Lü­chau. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.