Sø­ren Ga­de mel­der sig ind i valg­kam­pen for Ven­stre

BT - - NAF ROG -

PO­LI­TIK

Ven­stre­man­den Sø­ren Ga­de har nu meldt sig som en ak­tiv spil­ler i valg­kam­pen.

Ga­de skal hjæl­pe Ven­stre­kan­di­da­ter­ne Troels Lund Poul­sen, Lars Chr. Lil­le­holt og Hans Chri­sti­an Sch­midt, skri­ver TV2. dk.

Ga­de sad i Fol­ke­tin­get i 1999- 2010, hvor han bl. a. var for­svars­mi­ni­ster i en pe­ri­o­de. Og så spil­le­de han en rol­le i for­mands­op­gø­ret i Ven­stre sid­ste år, hvor han blev nævnt som en ud­for­drer til Kri­sti­an Jensen, hvis den­ne vil­le gå ef­ter for­mand­spo­sten.

Sø­ren Ga­de bli­ver be­trag­tet som en loy­al al­li­e­ret af Lars Løk­ke, og det er da og­så kend­te Løk­ke- støt­ter, han skal fø­re kampag­ne for.

» De er mi­ne gam­le ven­ner fra po­li­tik, og vi er sta­dig ven­ner, så selv­føl­ge­lig hjæl­per jeg dem, hvis jeg kan. Jeg skal hol­de et oplæg, som jeg har op­t­rå­dt med man­ge ste­der, men hvis det kan bru­ges i valg­kam­pen, så stil­ler jeg selv­føl­ge­lig op for mi­ne ven­ner, « si­ger Sø­ren Ga­de til TV2. dk. Sø­ren Ga­de var di­rek­tør for in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen Land­brug & Fø­de­va­rer fra maj 2012 frem til sep­tem­ber 2014, hvor han stop­pe­de på po­sten ef­ter gen­si­dig af­ta­le.

BNB

Sø­ren Ga­de vil hjæl­pe si­ne gam­le par­ti­kam­me­ra­ter.

Ar­kiv­fo­to: Mor­ten Stri­ck­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.