DER­FOR ER TON

Selv­om val­get end­nu ik­ke er ud­skre­vet, bli­ver Hel­le Thor­ningS­ch­midt og Lars Løk­ke me­re end no­gen­sin­de før ud­sat for per­so­nan­greb fra po­li­ti­ske mod­stan­de­re. Og det bli­ver end­nu vær­re

BT - - DER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

HÅRD TO­NE

Et rødt kvin­de­an­sigt med en lang Pi­noc­chio- næ­se. Det pry­der en stor pla­kat, som Ven­stre i for­gårs lod rul­le ned ad ’ Det sor­te tårn’ på Ho­tel Crow­ne Pla­za.

’ De har lo­vet før - nu lover de igen,’ står der på ban­ne­ret.

Stikpil­len til re­ge­rin­gen med stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) i spid­sen er ty­de­lig. Det var net­op i ’ Det sor­te tårn’, re­ge­rings­grund­la­get blev for­hand­let på plads i 2011. Ven­stre an­gri­ber nu re­ge­rin­gen for at væ­re lø­bet fra løft er­ne.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne var ik­ke læn­ge om at sva­re igen. På Fa­ce­book ud­lover de fl ybil­let­ter til Mall­orca til dem, der kan gæt­te, hvor oft e Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) vil ta­ge or­det ’ løft ebrud’ i sin mund un­der valg­kam­pen. En af svar­mu­lig­he­der­ne i ’ kon­kur­ren­cen’ er 152.000 - net­op det be­løb, Løk­ke køb­te tøj for på Ven­stres reg­ning.

I går kom Bri­an Mik­kel­sen ( K) så på ba­nen og an­greb S og R for at ’ svig­te Dan­mark’ ved at skæ­re ned på for­sva­ret i 1930er­ne og læg­ge sig fl adt ned for Na­zitys­kland den 9. april 1940.

Jo, blå og rød blok har lagt sig til ret­te i skyt­te­gra­ve­ne, hvor de sky­der med skar­pt som al­drig før. Am­mu­ni­tio­nen er per­so­nan­greb - og sky­de­ski­ver­ne er især de to st at smi­ni­ster­kan­di­da­ter Hel­le Thor­ning- Sch­midt og Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Og så er val­get end ik­ke ud­skre­vet end­nu.

Nor­malt kun i valg­kam­pen

» Det er højst usæd­van­ligt. Nor­malt hø­rer det kun sel­ve valg­kam­pen til. Der er vir­ke­lig var­met op til et brag, når val­get en­de­lig ud­skri­ves, « si­ger BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup.

Hun kal­der to­nen ’ hård’ og be­mær­ker, at det i mod­sæt­ning til tid­li­ge­re er de tun­ge par­ti­sol­da­ter som Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer In­ger Støj- berg, som står bag, når der fy­res en sal­ve af sted.

Ik­ke læn­ge­re løjt­nan­ter­ne

» Det nye er, at det ik­ke læn­ge­re fo­re­går per sted­fortræ­der. Det er ik­ke løjt­nan­ter­ne, par­ti­er­nes ung­domsor­ga­ni­sa­tio­ner el­ler ek­ster­ne al­li­an­ce­part­ne­re, der kom­mer med de grim­me­ste an­greb læn­ge­re. Nu er det på højt ni­veau. Det kom­mer di­rek­te fra par­ti­kon­to­rer­ne. Per­so­nan­gre­be­ne er min­dre til­slø­re­de, end vi har set tid­li­ge­re, « si­ger Søs Ma­rie Serup. res­sour­cer. Ik­ke ba­re øko­no­misk, men og­så mand­skabs­mæs­sigt. De er i hø­je­ste alarm­be­red­skab og kæm­per ben­hårdt om op­mærk­som­he­den i me­di­er­ne og på de so­ci­a­le me­di­er. Det kan ik­ke bli­ve ved frem til sep­tem­ber, « si­ger han.

Valg­kul­ler

Men selv­om der med Jarl Cor­du­as ord er ’ valg­kul­ler på Chri­sti­ans­borg’ kan Hel­le Thor­ning- Sch­midt tid­ligst ud­skri­ve val­get den 17. april - da­gen eft er dron­ning Mar-

6. april hen­vi­ste fle­re le­den­de Vesn­trepo­li­ti­ke­re, her­un­der po­li­tisk ord­fø­rer In­ger Støj­berg, på de so­ci­a­le me­di­er til en ar­ti­kel fra BT, hvor re­ge­rin­gens valg­løf­ter blev rid­set op kort ef­ter val­get i 2011. Støj­berg læg­ger ik­ke fin­gre imel­lem i sin vur­de­ring af, hvor­vidt re­ge­rin­gen har holdt dem el­ler ej. Fo­to: Fa­ce­book

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.