’’

BT - - DER - Søs Ma­rie Serup, BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor

Det er højst usæd­van­ligt. Nor­malt hø­rer det kun sel­ve valg­kam­pen til. Der er vir­ke­lig var­met op til et brag, når val­get en­de­lig ud­skri­ves

Det er på in­gen må­de til­fæl­digt, at vi ser bå­de S og V gå di­rek­te eft er stru­ben på hen­holds­vis Lars Løk­ke Ras­mus­sen og Hel­le Thor­ningS­ch­midt. Løk­kes bi­lags­sa­ger og dy­re fl yrej­ser på før­ste klas­se og af­vi­gel­ser­ne mel­lem Thor­ning- re­ge­rin­gens valg­løft er og den før­te po­li­tik gør dem hver især sår­ba­re for an­greb.

Kun top­pen af is­b­jer­get

» Beg­ge par­ter vur­de­rer, at vi er så tæt på et valg, at de sky­der med alt, hvad de har, i for­sø­get på at klæ­de mod­stan­de­rens stats­mi­ni­ster­kan­di­dat af, når det kom­mer til tro­vær­dig­hed, « si­ger po­li­tisk kom­men­ta­tor Jarl Cor­dua.

» Det her er kun be­gyn­del­sen, « kon­sta­te­rer han tørt.

Den vur­de­ring de­ler Søs Ma­rie Serup.

» Ork ja. Det er li­ge så sik­kert som amen i kir­ken. Vi har kun set top­pen af is­b­jer­get. De re­ste­ren­de 90 pro­cent gem­mer sig sta­dig un­der van­d­over­fl aden, « si­ger hun.

Jarl Cor­dua ser de ufor­son­li­ge per­so­nan­greb og sto­re kampag­ner, bå­de S og V rul­ler ud net­op nu, som et klart tegn på, at val­get er nært fo­re­stå­en­de.

» Par­ti­er­ne bru­ger en mas­se gret­hes 75 års fød­sels­dag. Sim­pelt­hen for­di al fo­kus vil væ­re ret­tet mod fejrin­gen af re­gen­ten ind­til da.

» Men der­eft er har hun ( Hel­le Thor­ning- Sch­midt, red.) kun to mu­lig­he­der: At ud­skri­ve val­get el­ler at gø­re det helt klart, at der ik­ke kom­mer et valg fo­re­lø­big. Jeg har ba­re svært ved at se, hvor­dan hun skul­le kun­ne gø­re det med over­be­vis­ning, så­dan som So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne fø­rer kampag­ne i øje­blik­ket. Jeg tror, der kom­mer et valg snart, « si­ger han.

Så alt ty­der på, at de per­son­li­ge an­greb vil fort­sæt­te i en lind strøm mel­lem rød og blå blok. Og vi væl­ge­re vil - uan­set om vi står ved det el­ler ej - føl­ge lidt med fra si­de­linj­en.

» Som væl­ge­re er vi nu og­så me­get in­ter­es­se­re­de i per­son­hi­sto­ri­er. Vi kan godt li­de at ryn­ke på næ­sen ad dis­se ne­ga­ti­ve kampag­ner ret­tet mod de to stats­mi­ni­ster­kan­di­da­ter, men sam­ti­dig fan­ger de vo­res op­mærk­som­hed, « si­ger Søs Ma­rie Serup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.