Hi­sto­ri­ker: Ahi­sto­risk,

BT - - DER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk Ni­els Pe­der­sen

FOR­DREJ­NING

niep@ bt. dk

Det er en forvrid­ning af hi­sto­ri­en, når Bri­an Mik­kel­sen ( K) på­står, at den dan­ske SR- re­ge­ring i 1940 svig­te­de Dan­mark, da man hur­tigt ka­pi­tu­le­re­de over for Na­zi­ty skland. Mik­kel­sens eget par­ti støt­te­de be­slut­nin­gen, si­ger hi­sto­ri­ker.

» Det er dybt ahi­sto­risk, det han si­ger. Det, Dan­mark gjor­de, gjor­de al­le an­dre eu­ro­pæ­i­ske lan­de og­så ale­ne af den grund, at Tys­kland sim­pelt­hen var en eff ek­tiv krigs­ma­ski­ne, som in­tet for­svar kun­ne mod­stå, « si­ger be­sæt­tel­ses­hi­sto­ri­ker ved Saxo­in­sti­tut­tet på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet So­fi e Le­ne Bak.

’ Lag­de sig fl adt ned’

Kri­tik­ken af den kon­ser­va­ti­ve grup­pe­for­mand Bri­an Mik­kel­sen kom­mer, eft er han i går på sin Fa­ce­book- si­de brug­te 75- året for be­sæt­tel­sen til at kri­ti­se­re ka­pi­tu­le­rin­gen.

’ Al­drig me­re et 9. april, hvor S og R svig­te­de Dan­mark. S og R be­skar for­sva­ret og lag­de sig fl adt ned for Na­zitys­kland. Vig­tigt at vi har et for­svar, som kan for­sva­re Dan­mark. Der­for fo­re­slår Sø­ren Pa­pe i dag, at vi bru­ger en mia. kr. ek­stra på for­sva­ret, så vi kan for­sva­re vo­res de­mo­kra­ti,’ skrev han.

So­fi e Le­ne Bak sy­nes sva-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.