EN SÅ BEN­HÅRD Der­for la­ver de ne­ga­ti­ve kampag­ner

BT - - NYHEDER -

Bå­de S og V bru­ger for­mu­er på at svær­te hin­an­den - og især mod­par­tens stats­mi­ni­ster­kan­di­dat - til. Og det er der god grund til, vur­de­rer de po­li­ti­ske kom­men­ta­to­rer Søs Ma­rie Serup og Jarl Cor­dua.

Det vir­ker

Per­so­nan­greb på po­li­ti­ske mod­stan­de­re fan­ger vo­res op­mærk­som­hed. Der­for vur­de­rer Jarl Cor­dua, at de hår­de per­so­nan­greb vil fort­sæt­te, ind­til me­di­er­ne ik­ke vil spil­le med læn­ge­re og be­gyn­der at fo­ku­se­re me­re på det po­li­ti­ske ind­hold i valg­kam­pen. » Og uan­set hvad, vil de ne­ga­ti­ve kampag­ner og­så kom­me i valg­kam­pens sid­ste da­ge, « si­ger han. En af nøg­ler­ne til at vin­de val­get er at fi­ske flest stem­mer blandt de man­ge tviv­le­re. » Tviv­ler­ne ram­mer de ne­ga­ti­ve kampag­ner og­så, for­di de får så mas­siv om­ta­le i me­di­er­ne, og for­di de sæt­ter gang i snak­ken ved frokost­bor­de­ne på ar­bejds­plad­ser­ne, « si­ger Søs Ma­rie Serup. Ne­ga­ti­ve kampag­ner får stor op­mærk­som­hed i me­di­er­ne og på de so­ci­a­le me­di­er. Der­for når de ud til rig­tig man­ge dan­ske­re.

» Det fy­rer op un­der par­ti­er­nes eg­ne trop­per og min­der og­så folk hjem­me i stu­er­ne om, hvor de hø­rer til blok­mæs­sigt, « si­ger Søs Ma­rie Serup. Al­le reg­ner med, at et valg er nært fo­re­stå­en­de, og hos S og V vur­de­rer de, at mod­par­tens tro­vær­dig­hed er flos­set. Der­for er det her, det tun­ge skyts sæt­tes ind.

» So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes bed­ste kort er at an­gri­be Løk­kes per­son­li­ge tro­vær­dig­hed. Der­for kø­rer de ben­hårdt på den. Der er hel­ler in­gen tvivl om, at de bor­ger­li­ges bed­ste kort er Thor­nings po­li­ti­ske tro­vær­dig­hed, « si­ger Jarl Cor­dua. In­gen un­der­sø­gel­ser do­ku­men­te­rer, iføl­ge Søs Ma­rie Serup, de ne­ga­ti­ve kampag­ners eff ekt. Men i prak­sis har de en sær­de­les nyt­tig po­li­tisk funk­tion.

» Man kan se er­fa­rings­mæs­sigt, at de par­ti­er, der bru­ger ne­ga­ti­ve kampag­ner, oft e lyk­kes med at pres­se mod­stan­de­ren i de­fen­si­ven. Ale­ne det er en lil­le sejr, for det tvin­ger mod­stan­der­ne til at ta­le om no­get an­det, end det de helst vil, « si­ger hun.

I for­gårs sat­te Ven­stre et kæm­pe ban­ner op på ’ Det sor­te tårn’ på Ho­tel Crow­ne Pla­za for at gø­re op­mærk­som på det, de me­ner er re­ge­rin­gens løf­te­brud.

Fo­to: Si­mon Læs­søe

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ud­lover fly­bil­let­ter - på øko­no­mi­k­las­se - til Mall­orca til dem, som kan gæt­te, hvor man­ge gan­ge Lars Løk­ke Ras­mus­sen si­ger ’ løf­te­brud’ i valg­kam­pen. Be­mærk at den ene svar­mu­lig­hed sva­rer til præ­cis de 152.000 kr. Løk­ke køb­te tøj for på Ven­stres reg­ning. Fo­to: Fa­ce­book

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.