Bri­an Mik­kel­sen

BT - - NYHEDER -

da­en er bå­de usym­pa­tisk og di­rek­te for­kert.

Væg­ten af an­sva­ret

» De dan­ske po­li­ti­ke­re, der stod med an­sva­ret den 9. april, føl­te væg­ten af an­sva­ret vir­ke­lig tungt. De var dybt ulyk­ke­li­ge og dybt be­kym­re­de. Så det er lidt en foragt over for de men­ne­sker, som po­li­ti­ker­ne og­så var, at hæv­de, de ba­re var fe­je kujo­ner. In­tet kun­ne væ­re fj er­ne­re fra vir­ke­lig­he­den i den si­tu­a­tion, « si­ger So­fi e Le­ne Bak.

Men over­for BT står Bri­an Mik­kel­sen fast.

» Tænk nu, hvis al­le lan­de hav­de den hold­ning, som En­heds­li­sten og Ra­di­ka­le har. Al­le an­dre lan­de kæm­pe­de jo. Nor­ge kæm­pe­de, Hol­land kæm­pe­de, Bel­gi­en kæm­pe­de, og hvis man ba­re læg­ger sig fl adt ned for dik­ta­to­rer, så tril­ler de ba­re henover én. Hvis nu al­le lan­de hav­de gjort li­ge­som Dan­mark og ba­re skå­ret ned på for­svars­bud­get­tet, så hav­de vi jo haft et na­zi­stisk Eu­ro­pa i dag, « si­ger han.

De Kon­ser­va­ti­ves Bri­an Mik­kel­sen får kri­tik.

Fo­to: : Cas­per Chri­stof­fer­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.