Jan­ni gjort ar­ve­løs

Ægtepagt sik­rer, at Od­dset- Jan­ni ik­ke får en kro­ne trods bryl­lup med Dan­marks 69. ri­ge­ste mand

BT - - NAF ER - Jesper Vestergaard Lar­sen jvl@ bt. dk

ÆG­TE­SKAB

Rig­man­den Kar­sten Ree har få­et sin brud Jan­ni Mat­hor­ne Christensen til at skri­ve un­der på et styk­ke pa­pir, der gør hen­de ar­ve­løs. Det frem­går af en ægtepagt, som BT er i be­sid­del­se af.

Mil­li­ar­dæ­ren Kar­sten Ree blev i går gift på Ru­der­s­dal Rå­d­hus med sin for­lo­ve­de Jan­ni Mat­hor­ne Christensen, op­ly­ser Se og Hør. Men selv­om Jan­ni nu kan kal­de sig mil­li­ar­dær­frue, er hun på pa­pi­ret sta­dig li­ge så fat­tig som før æg­te­ska­bet.

For ot­te da­ge si­den ind­gik Kar­sten Ree og Jan­ni Mat­hor­ne Christensen en ægtepagt, der sik­rer par­ter­ne ’ fuld­stæn­digt sæ­re­je’. Det be­ty­der, at den barm­fa­gre ba­be fra Od­dse­tre­k­la­mer­ne ik­ke får del i Kar­sten Re­es for­mue, hvis de bli­ver skilt el­ler se­pa­re­ret. Og selv­om æg­te­pag­ten er ind­gå­et 1. april, er der næp­pe ta­le om en aprils­nar, ef­ter­som do­ku- men­tet er ting­lyst ved Ting­lys­nings­ret­ten i Ho­bro.

Af æg­te­pag­ten frem­går det, at 44- åri­ge Jan­ni Mat­hor­ne Christensen ik­ke ar­ver så me­get som en bord­skå­ner ef­ter Kar­sten Ree, hvis den 69- åri­ge mangemillionær skul­le af­gå ved dø­den før hen­de.

Det står der i æg­te­pag­ten

’ Når en af os dør, skal den første­af­dø­des fuld­stæn­di­ge sæ­re­je skif­tes straks og de­les ef­ter reg­ler­ne i ar­ve­loven, sup­ple­ret med første­af­dø­des even­tu­el­le te­sta­men­te og øv­ri­ge af­ta­ler med vi­de­re an­gå­en­de ar­ven. Det be­mær­kes, at vi for­ud for æg­te­ska­bet har un­der­skre­vet en ar­ve­af­kald­ser­klæ­ring, hvor­ef­ter Jan­ni har gi­vet af­kald på al arv mv. ef­ter Kar­sten,’ hed­der det i æg­te­pag­ten.

Spørgs­må­let om, hvad der skal ske i til­fæl­de af døds­fald, er ble­vet uhyg­ge­ligt nær­væ­ren­de for par­ret, ef­ter det i går kom frem, at Kar­sten Ree har få­et kon­sta­te­ret blæ­re­kræft. Iføl­ge Jan­ni Christensen har kræf­ten ik­ke spredt sig, og der er li­ge nu in­tet frem­me, som ty­der på, at kræf­ten skul­le væ­re dø­de­lig. Til BT har Ree for­talt, at hans syg­dom ik­ke æn­dre­de på gif­te­pla­ner­ne med Jan­ni, som han har dan­net par med i halvan­det år.

Kar­sten Re­es be­slut­ning om at slå pjal­ter­ne sam­men med Od­dset- ba­ben er ble­vet mødt med stor skep­sis i de­le af rig­man­dens om­gangskreds, for­di Jan­ni Mat­hor­ne Christensen har en dom for at ha­ve fra­nar­ret en æl­dre, syg mand hans for­mue.

18. de­cem­ber 2013 blev Jan­ni Mat­hor­ne Christensen idømt et år og tre må­ne­ders fængsel for - sam- men med sin far - at ha­ve læn­set en æl­dre, vel­ha­ven­de, men syg mand for en mil­li­on kro­ner. Uden hans vi­den hav­de de solgt hans bil og brugt hans kre­dit­kort, li­ge­som de og­så for­søg­te at sæl­ge hans hus og sco­re ge­vin­sten på 2,4 mil­li­o­ner.

Hun er in­gen gold­dig­ger

Kar­sten Ree mød­te op ved doms­af­si­gel­sen for at støt­te sin kæ­re­ste, og han for­tal­te ved den lej­lig­hed BT, at han ik­ke op­fat­ter hen­de som en ’ gold­dig­ger’. At døm­me ef­ter æg­te­pag­ten er der da hel­ler ik­ke me­get guld at hen­te i Jan­ni Mat­hor­ne Chri­sten­sens æg­te­skab med den 69. ri­ge­ste dan­sker.

Kar­sten Ree blev mil­li­ar­dær, da han solg­te sit livs­værk Den Blå Avis. Si­den har han haft fle­re uhel­di­ge in­ve­ste­rin­ger i blandt an­det Ama- ger­ban­ken og Cim­ber Ster­ling, men han har og­så haft hel­di­ge in­ve­ste­rin­ger, og i dag er hans for­mue på om­kring 1,3 mil­li­ard kro­ner.

I ok­to­ber gen­nem­før­te Kar­sten Ree en om­fat­ten­de om­læg­ning af si­ne sel­ska­ber, så de blev delt op i tre sel­ska­ber: Kar­sten Ree Hol­ding A, B og C. Rig­man­dens fi­re voks­ne børn har få­et plads i Kar­sten Ree Hol­ding B. Kar­sten Ree Hol­ding A in­de­hol­der alt det, som det iføl­ge rig­man­den er svært at tje­ne pen­ge på. Her­un­der Ebelt­oft Sa­fa­ri­park, Ka­ren Blixen Camp i Ke­nya og hans gol­f­ba­ne Ree Golf i Hels­in­ge. Kar­sten Ree Hol­ding C bli­ver rig­man­dens eget.

Om­læg­nin­gen sik­rer, at Kar­sten Re­es fi­re voks­ne børn ar­ver de pro­fit­gi­ven­de de­le af hans for­ret­nings­im­pe­ri­um, men det var en be­ko­ste­lig af­fæ­re:

» Det har ed­der­per­ke­me væ­ret dyrt. Det er til at bræk­ke sig over, « sag­de Kar­sten Ree til Bør­sen i 2014.

Mil­li­ar­dær­bryl­lup­pet er ble­vet af­holdt i al hem­me­lig­hed på Ru­der­s­dal Rå­d­hus og er kom­met bag på pres­sen, der el­lers føl­ger par­ret in­tenst.

Det lyk­ke­des Od­dset- Jan­ni og Kar­sten Ree at hol­de de­res bryl­lup, som fo­re­gik i går på Ru­der­s­dal Rå­d­hus, hem­me­ligt for pres­sen.

Ar­kiv­fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.