Gri­ber i egen barm

Che­fre­dak­tør po­se­rer med si­li­ko­ne­bryster og hår un­der ar­me­ne

BT - - DER - To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ bt. dk

100 PRO­CENT MIG

Med si­li­ko­ne­bryster og hår un­der ar­me­ne. Så­dan ses che­fre­dak­tø­ren på et bil­le­de i Fe­mi­nas nye kampag­ne om rum­me­lig­hed.

Per­fek­te ide­a­ler og ir­ri­ta­tion over at bli­ve prop­pet i kas­ser fik che­fre­dak­tø­ren til at gå for­re­st med det me­get per­son­li­ge bil­le­de i kampag­nen ’ 100 pro­cent mig’:

» Jeg er op­vok­set på Born­holm, hvor min fa­mi­lie hver som­mer gik på nu­dist­strand. Der kom man, som man er skabt - med hår un­der ar­me­ne og det he­le. Sam­ti­dig har jeg få­et la­vet si­li­ko­ne­bryster ef­ter tre bør­ne­føds­ler.

Helt okay

Den dob­belt­hed tror jeg, man­ge kvin­der har, og det er helt okay. Vi skal kun­ne rum­me hin­an­dens valg, og jeg vil gri­be i egen barm og gå for­re­st med bil­le­det, « si­ger Camilla Kjems.

Der har væ­ret en stor re­ak­tion fra Fe­mi­nas læ­se­re på che­fre­dak­tø­rens del­vist nøg­ne kampag­ne­bil­le­de. Ik­ke mindst på che­fre­dak­tø­rens hår un­der ar­me­ne:

Na­tur­ligt el­ler ulæk­kert

» Det er tan­ke­væk­ken­de, hvor me­get folk går op i, at jeg har hår un­der ar­me­ne på bil­le­det. Nog­le sy­nes, det er stærkt gå­et og helt na­tur­ligt, mens an­dre sy­nes, det er ulæk­kert. Det de­ler van­de­ne, « si­ger Camilla Kjems.

Hun ken­der selv til de man­ge me­nin­ger i sam­fun­det om, hvor­dan kvin­der skal væ­re, og pe­ger på spe­ci­elt én grup­pe som af­sen­der:

» Jeg mær­ker selv til pres­set på mig som kvin­de i sam­fun­det. Pres­set kom­mer ik­ke kun fra mænd, men i høj grad og­så fra os kvin­der, som har travlt med at prop­pe hin­an­den i kas­ser. Men in­tet er i mi­ne øj­ne me­re rig­tigt end an­det – der­for har jeg en kæm­pe trang til at bry­de ud af det per­fek­t­heds­fængsel, som det er, « si­ger Camilla Kjems.

Ide­en til kampag­nen er op­stå­et ef­ter fle­re sam­ta­ler på Fe­mi­nas re­dak­tion:

» På redaktionen var vi ble­vet træt­te af den evin­de­li­ge dis­kus­sion om, hvor­dan vi skal væ­re el­ler se ud som ’ rig­ti­ge’ kvin­der. Det ene øje­blik må man som kvin­de ik­ke dyr­ke kar­ri­e­ren, og det an­det må man ik­ke få si­li­ko­ne­bryster. Vi skal kun­ne rum­me hin­an­den, li­ge me­get hvil­ke valg vi ta­ger, « si­ger Camilla Kjems.

På Fe­mi­nas hjem­mesi­de op­for­drer kvin­de­bla­det al­le kvin­der til at up­lo­a­de bil­le­der af sig selv til In­s­ta­gram for at ud­bre­de bud­ska­bet om stør­re rum­me­lig­hed.

Med si­li­ko­ne­bryster og hår un­der ar­me­ne sø­sæt­ter che­fre­dak­tør Camilla Kjems Fe­mi­nas nye kampag­ne ’ 100 pro­cent mig’.

Fo­to: Ul­rik Jantzen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.