PIRA­TER BLEV DE­RES SKÆB­NE

BT - - NYREDHIGEREET DAF -

REDERI OVER­GI­VER SIG

Shipcraft har dre­jet nøg­len om og ek­si­ste­rer i dag kun på pa­pi­ret. Re­de­ri­et har solgt sit ho­ved­kon­tor i Hørs­holm og flå­den af tør­lastski­be, og sel­ska­bet har hel­ler in­gen an­sat­te, skri­ver Dag­bla­det Bør­sen.

Shipcraft blev for al­vor kendt, da coa­ste­ren MV Le­o­pard blev kapret i ja­nu­ar 2011 i Det Ara­bi­ske Hav.

Seks be­sæt­nings­med­lem­mer, her­un­der de to dan­ske­re Sø­ren Lyng­b­jørn og Ed­dy Lopez, blev holdt som gids­ler af so­ma­li­ske pira­ter i 838 da­ge. Shipcraft end­te med at be­ta­le en lø­sesum på 39 mio. kr.

Un­der kid­nap­nings­sa­gen hag­le­de kri­tik­ken ned over Shipcraft. Sel­ska­bet blev først po­li­ti­an­meldt og si­den smidt ud af sin bran­che­or­ga­ni­sa­tion, Re­de­ri­for­e­nin­gen af 2010. Po­li­ti­et valg­te ik­ke at gå vi­de­re med sa­gen, men Shipcraft blev al­drig luk- ket ind i var­men igen af sin bran­che­for­e­ning.

Shipcrafts tid­li­ge­re di­rek­tør Claus Bech er ik­ke i tvivl om, at gidselsagen end­te med at bli­ve sel­ska­bets un­der­gang.

» Der er in­gen tvivl om, at gidselsagen dræ­ne­de re­de­ri­et for frie mid- ler. Vi hav­de al ener­gi ret­tet mod at få løst den ulyk­ke­li­ge si­tu­a­tion, og i den pro­ces hav­de vi ik­ke til­stræk­ke­ligt fo­kus på vo­res ek­si­ste­ren­de kun­der, og da det he­le var over­stå­et, hav­de vi ik­ke ka­pi­tal nok til de al­min­de­li­ge ope­ra­tio­ner, « si­ger Claus Bech til Dag­bla­det Bør­sen. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.