SE­KUN­DER Over­ve­je­de at sle

BT - - NYHEDER - Berit Hartung beh@ bt. dk

USA

Den mand, der lør­dag fi lme­de en hvid be­tjent sky­de en sort mand ot­te gan­ge i ryg­gen i den ame­ri­kan­ske del­stat South Ca­ro­li­na, over­ve­je­de at slet­te vi­deo­en af frygt for, hvil­ke kon­se­kven­ser den kun­ne få for ham.

Det for­tæl­ler vid­net Fei­din San­ta­na som ons­dag stod frem som man­den bag fi lm­op­ta­gel­sen, i et in­ter­view med tv- sta­tio­nen NBC News.

Han kom til­fæl­dig­vis for­bi, da den 50- åri­ge Wal­ter Scott blev stop­pet for en tra­fi kfor­se­el­se af den 33- åri­ge be­tjent Mi­cha­el Sla­ger.

» Jeg kan ik­ke næg­te, at jeg ik­ke kend­te om­fan­get af det­te, og jeg over­ve­je­de end­da at slet­te vi­deo­en, « for­tæl­ler San­ta­na til tv- sta­tio­nen.

» Jeg fryg­te­de, at mit liv må­ske vil­le væ­re i fa­re med dis­se in­for­ma­tio­ner. Jeg tænk­te på at slet­te vi­deo­en og ba­re for­la­de lo­ka­l­om­rå­det i Char­le­ston og bo et an­det sted, « for­tæl­ler den 23- åri­ge mand.

» Jeg vid­ste, at be­tjen­ten ik­ke gjor­de det rig­ti­ge. «

Fei­din San­ta­na vi­ste vi­deo­en til ad­vo­ka­ten for Scotts fa­mi­lie, da han læ­ste po­li­tiets rap­port om sa­gen, hvor be­tjen­te for­kla­re­de, at han hand­le­de i selv­for­svar.

Klam­me­ri og der­eft er kon­trol

I in­ter­viewet med NBC for­tæl­ler han, at be­tjen­te­ne og Scott var i klam­me­ri umid­del­bart in­den det død­brin­gen­de sky­de­ri, men at be­tjen­ten hav­de kon­trol over si­tu­a­tio­nen.

» Før jeg be­gynd­te at op­ta­ge, lå de på jor­den. Jeg kan hu­ske, at be­tjen­ten hav­de kon­trol over si­tu­a­tio­nen. Han hav­de Scott un­der kon­trol. Scott prø­ve­de at få fat i hans strøm­pi­stol. Men som jeg har sagt: Han brug­te på in­tet tids­punkt strøm­pi­sto­len mod be­tjen­ten. «

» Som I kan se i vi­deo­en, sky­der be­tjen­ten ham i ryg­gen. Jeg vid­ste med det sam­me, at jeg stod med no­get stort i hæn­der­ne. «

Den hvi­de be­tjent Mi­cha­el Sla­ger hæv­de­de bag­eft er, at Scott tog hans strøm­pi­stol, og at han der­for fryg­te­de for sit liv. På vi­deo­en kan man se en gen­stand, der bli­ver smidt på jor­den, og Scott, der lø­ber væk, hvor­eft er be­tjen­ten sky­der først syv og til sidst en ot­ten­de gang.

Og så den fl yg­ten­de Wal­ter Scott, der fal­der død om.

Selv­om Scott ty­de­lig­vis er liv­løs, læg­ger be­tjen­ten ham i hånd­jern. Og før en sort kol­le­ga an­kom­mer, lø­ber Mi­cha­el Sla­ger til­ba­ge til det sted, hvor han først kon­fron­te­re­de Wal­ter Scott.

Her sam­ler han sin strøm­pi­stol op og smi­der den diskret ved den dø­de mands si­de.

Be­tjent: Han tog min strøm­pi­stol

Til alarm­cen­tra­len for­tæl­ler Mi­cha­el Sla­ger, at Scott hav­de an­gre­bet ham og fl ået strøm­pi­sto­len ud af hæn­der­ne på ham.

Da borg­meste­ren og po­li­ti­le­del­sen i Char­le­ston så San­ta­na- vi­deo­en, blev Sla­ger an­holdt. Han er sig­tet for over­lagt mord og ri­si­ke­rer døds­straf, hvis han bli­ver fun­det skyl­dig.

Det er ik­ke før­ste gang, Sla­ger er ind­blan­det i kla­ge­sa­ger med sor­te bor­ge­re i ho­ved­rol­len.

I 2013 blev han an­kla­get for at ha­ve skudt en mand med strøm­pi­stol uden grund, før han væl­te­de ham om­kuld og trak af sted med ham. Sla­ger blev fri­kendt.

I en an­den kla­ge fra ja­nu­ar i år blev han an­kla­get for ik­ke at ind­gi­ve rap­port, eft er at en af­ro- ame­ri­kansk kvin­de rin­ge­de til po­li­ti­et, for­di hen­des børn blev chi­ka­ne­ret.

Sla­ger har to sted­børn, og hans ko­ne er gravid i ot­ten­de må­ned.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.