’ Wal­ter Scott be­hø­ve­de ik­ke at dø’

BT - - NYHEDER -

USA

Vre­de, tri­ste og op­rør­te ame­ri­ka­ne­re er på ga­der­ne i South Ca­ro­li­na da­gen eft er, at en 50- årig sort mand blev skudt og dræbt af en hvid be­tjent.

De­mon­stran­ter­ne kræ­ver ret­fær­dig­hed og en uvil­dig un­der­sø­gel­se af sku­depi­so­den, hvor den 50- åri­ge Wal­ter Scott blev skudt i ryg­gen, da han for­søg­te at lø­be fra po­li­ti­et. Han var ble­vet stand­s­et med en øde­lagt bag­lyg­te i North Char­le­ston.

» Wal­ter Scott be­hø­ve­de ik­ke at dø, « ly­der skrift en på et af de med­brag­te skil­te til de­mon­stra­tio­nen da­gen der­på.

Den hvi­de be­tjent, der aff yre­de de fa­ta­le skud, er ons­dag ble­vet fy­ret, eft er en vi­deo har vist, hvor­dan han fl ere gan­ge sky­der mod Wal­ter Scott, der ser ud til at væ­re ube­væb­net og har ryg­gen til be­tjen­ten.

Borg­me­ster Keith Sum­mey delt­og på pres­se­kon­fe­ren­cen, som gen­tag­ne gan­ge blev af­brudt af de­mon­stran­ter, der i kor råb­te ’ In­gen ret­fær­dig­hed! In­gen fred!’. De kræ­ver, at borg­meste­ren træk­ker sig fra sin post. Det har Keith Sum­mey in­gen pla­ner om. Han har i ste­det be­stilt 150 fl ere kro­p­ska­me­ra­er, så al­le be­tjen­te på ga­den bli­ver ud­sty­ret med et lil­le ka­me­ra.

BNB

De­mon­stran­ter har ind­ta­get ga­der­ne i North Char­le­ston for at vi­se util­freds­hed med, at end­nu en sort mand er ble­vet skudt og dræbt af en hvid be­tjent. De kræ­ver borg­me­ster Keith Sum­meys ( til høj­re, ) af­gang. Han har fo­re­lø­big re­a­ge­ret ved at kræ­ve, at al­le be­tjen­te på ga­den ud­sty­res med kro­p­ska­me­ra. Fo­tos: AFP og EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.