SMS: DIN FAR

Dan­ske Jan­niks far var på døds­fly­et fra Ger­manwings. Kun en fæl­les-

BT - - R - Mi­ke Kalt­oft mi­ke@ bt. dk

FLYSTYRT

Tirs­dag 24. marts 2015 skul­le ha­ve væ­ret en dag som al­le an­dre. Et ty­pisk for­års­døgn med sol, lidt sky­er og dag­lig­da­gens trum­me­rum med ar­bej­de, ind­køb og den slags.

Men for 150 per­so­ner og de­res fa­mi­li­er blev det alt an­det end det. Klok­ken 10.41 blev de­res liv for­an­dret for al­tid, da Ger­manwings Flight 9525 bra­ge­de ind i en bjerg­væg i de fran­ske al­per med over 700 km/ t. Fly­et blev slå­et i småstyk­ker, og det sam­me gjor­de de om­bord­væ­ren­de.

Blandt dem, der mi­ste­de en el­sket den sol­ri­ge dag i marts, var dan­ske Jan­nik van Boxtel Trep­pe. Hans far, Thomas Rolf Trep­pe, var én af de 144 pas­sa­ge­rer, der i ro og mag hav­de sat sig til ret­te i Ger­manwings- fly­et i Bar­ce­lo­nas El Prat­luft­havn med Flug­ha­fen Düs­sel­dorf In­ter­na­tio­nal som desti­na­tion.

» Vi bæ­rer dyb sorg og kom­mer til at sav­ne ham for evigt. Han var en dej­lig far og mand og hav­de ven­ner over det he­le. Han var al­tid smi­len­de og glad for li­vet og sin fa­mi­lie. Han nød det til ful­de, « si­ger Jan­nik van Boxtel Trep­pe, der i dag bor i Bar­ce­lo­na, til BT.

Thomas Trep­pe var tysk stats­bor­ger. Han blev født og vok­se­de op i Ber­lin, men kom til Dan­mark i 1979, hvor han stu­de­re­de på Kø- ben­havns Uni­ver­si­tet og fik tit­len dipl. psych.

Mød­te sin ko­ne i Dan­mark

I Dan­mark mød­te han sit livs kær­lig­hed, Ma­rie- Louise van Boxtel, der kom­mer fra Hol­land, men som si­den har få­et dansk stats­bor­ger­skab. Sam­men fik de i 1980 søn­nen Jan­nik, der og­så er dansk stats­bor­ger

Ef­ter 12 år i Kø­ben­havn, Hels­in­gør og Ve­jen­brød gik tu­ren vi­de­re til Østrig, in­den fa­mi­li­en slog sig ned i Spa­ni­en, hvor Thomas Trep­pe ar­bej­de­de som eks­port- kon­su­lent for en ræk­ke span­ske mo­de­fir­ma­er. Og he­ri lig­ger grun­den til, at Jan­niks far var om bord på Ger­manwings- fly­et den skæb­nesvan­gre dag.

» Med sin kol­le­ga Ari­ad­na Falgu­e­ra tog han fly­et med ret­ning mod Düs­sel­dorf, hvor han skul­le mø­des med en ræk­ke kun­der. Selv­om han rej­ste me­get, så vid­ste min mor, at han var med det fly. Der­for vid­ste hun og­så med det sam­me, at den var gal, « si­ger Jan­nik, der kort ef­ter fik opkal­det fra sin mor.

Ka­ste­bold

Da­ge­ne, der fulg­te, var præ­get af ka­os. In­gen kun­ne gø­re fa­mi­li­en klo­ge­re på den ka­ta­stro­fe, der var ind­truf­fet, og den dag i dag står fa­mi­li­en sta­dig til­ba­ge med en mas­se ube­sva­re­de spørgs­mål.

» Det tog fi­re da­ge, in­den no­gen som helst op­ly­ste os om no­get – og det var via sms. Plud­se­lig in­vi­te­re­de de til et mø­de for de ef­ter­lad­te. Op­ring­nin­ger til myn­dig­he­der, po­li­ti, Luft­hansa, di­ver­se nød- te­le­fon­num­re og så vi­de­re gav in­gen kla­re op­lys­nin­ger. På nød­num­re­ne blev man ba­re en ka­ste­bold. «

» På det men­ne­ske­li­ge ni­veau har de ik­ke væ­ret så go­de til at ta­ck­le det her. Jeg har væ­ret re­præ­sen­tant for min mor og væ­ret i luft­hav­nen, og her mød­te jeg ik­ke en per­son, der kun­ne fun­ge­re som kon­takt­per­son for os. Der er in­gen, der har in­tro­du­ce­ret sig og sagt: ’ Hej, jeg hed­der Jan, du får mit kort, og så snart jeg ved no­get, sen­der jeg dig in­fo. Hvis du har be­hov for no­get, så sig til’. Det er først sket se­ne­re, « si­ger Jan­nik, der re­elt ik­ke har få­et et be­vis for, at hans far var om bord på Flight 9525.

» Vi har sta­dig ik­ke mod­ta­get no­get of­fi­ci­elt do­ku­ment, der be­kræf­ter, at min far var på fly­et, el­ler at han i det he­le ta­get er død, « si­ger han.

I søn­dags med­del­te de fran­ske myn­dig­he­der, at man har indstil­let ef­ter­søg­nin­gen ef­ter fle­re lig­de­le til­hø­ren­de de 150 om­kom­ne fra Ger­manwings- fly­et. Man ar­bej­der dog fort­sat på at iden­ti­fi­ce­re li­ge­ne ud fra dna- prø­ver.

Der var mindst 18 for­skel­li­ge na­tio­na­li­te­ter om bord på fly­et. Blandt dem var en en­kelt dansk stats­bor­ger, in­ge­ni­ø­ren Sø­ren Berg, der li­ge­som fa­mi­li­en Boxtel Trep­pe var bo­sat i Bar­ce­lo­na i Spa­ni­en.

.

I Spa­ni­en ven­ter den dræb­te Thomas Trep­pes ( fo­to) søn Jan­nik og fa­mi­li­en, mens de hå­ber, at de jor­di­ske re­ster bli­ver fun­det, så han kan få en vær­dig be­gra­vel­se på Ibiza, hvor fa­mi­li­en nød fri­ti­den og fe­ri­er­ne sam­men. » Vi har end­nu ik­ke få­et be­sked om, hvor­når vi vil mod­ta­ge de jor­di­ske re­ster, og vi ved der­for hel­ler ik­ke, hvor­når vi kan få ham be­gra­vet i den fre­de­li­ge na­tur på Ibiza, som han vil­le ha­ve øn­sket det, og hvor han for­hå­bent­ligt kan få lov til at hvi­le i fred, « si­ger Jan­nik.

Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.