Avis: ’ For­gif­te­de’ kap­ta­j­nens kaf­fe

BT - - NYHEDER - Fo­to: AFP

Berit Hartung

Styr­man­den på det foru­lyk­ke­de Ger­manwings fly An­dreas Lu­bitz, som for to uger si­den tog 149 men­ne­sker med sig i dø­den, kan ha­ve hældt et vand­dri­ven­de mid­del i kap­ta­j­nens kaf­fe. Un­der­sø­gel­ser­ne af hans com­pu­ter vi­ser nem­lig – iføl­ge en bri­tisk avis – at han har søgt in­for­ma­tio­ner på in­ter­net­tet om for­skel­li­ge vand­dri­ven­de me­di­ka­men­ter. På sam­me må­de som han før sin van­vit­ti­ge hand­ling, hvor han lå­ste kap­ta­j­nen, den 34- åri­ge Pa­tri­ck Son­den­hei­mer, ude af co­ck­pit­tet og sty­re­de pas­sa­ger­fly­et ind i en bjergsi­de i de fran­ske al­per, søg­te in­for­ma­tio­ner om selv­mord­s­me­to­der og om dø­ren til co­ck­pit­tet på en Air­bus A320.

Det skri­ver den bri­ti­ske avis The Mir­ror.

Avi­sen hen­vi­ser til in­for­ma­tio­ner fra Lu­bitz’ com­pu­ter, som po­li­ti­et er kom­met i be­sid­del­se af, ef­ter at man ransa­ge­de død­spi­lo­tens hjem i Düs­sel­dorf.

De ty­ske myn­dig­he­der vil ik­ke kom­men­te­re de se­ne­ste op­lys­nin­ger, men den nye vi­den gi­ver næ­ring til spe­ku­la­tio­ner­ne om, at An­dreas Lu­bitz har ’ for­gif­tet’ kap­ta­j­nens kaf­fe, så han blev nødt til at for­la­de co­ck­pit­tet. På den må­de kun­ne styr­man­den lå­se ham ude, så han selv ma­nu­elt kun­ne sty­re fly­et.

Da kap­ta­j­nen kom til­ba­ge fra toilet­tet, var dø­ren til co­ck­pit­tet låst. Han for­søg­te des­pe­rat at ta­le Lu­bitz til for­nuft, mens han kæm­pe­de for at smadre dø­ren med en øk­se.

Desvær­re lyk­ke­des det ik­ke for Pa­tri­ck Son­den­hei­mer. Få mi­nut­ter se­ne­re smadre­de fly­et ind i et bjerg. Al­le om bord mi­ste­de li­vet.

Søg­nin­gen ef­ter pas­sa­ge­rer­nes kro­p­s­de­le i de fran­ske al­per er af­slut­tet. Kun iden­ti­fi­ka­tion mang­ler.

Iføl­ge den bri­ti­ske avis The Mir­ror af­slø­rer un­der­sø­gel­ser af styr­mand An­dreas Lu­bitz’ com­pu­ter, at han hav­de re­sear­chet på vand­dri­ven­de mid­ler in­den døds­rej­sen. Ar­kiv­fo­to. AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.